Monthly Archives Lipiec 2017

Ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe i chronią

Ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe i chronią znakomicie. Najlepsze są ubezpieczenia OC i AC, są one najbardziej popularne i kupowane przez wiele osób. Dzisiaj każda osoba ma dobre ubezpieczenie komunikacyjne, bo zakup samochodu wymaga także zakupu OC. AC nie jest obowiązkowe, lecz OC mieć trzeba. Z OC pokrywane są szkody wyrządzone innym osobom, innym uczestnikom ruchu drogowego. Z AC opłacane są straty poniesione przez inną osobę nam. AC to bardzo ważna sprawa, bo to chroni nas, ale jest drogie, dlatego wiele osób rezygnuje z zakupu takiego AC. Warto mieć jednak oba ubezpieczenia, bo podnoszą one poczucie bezpieczeństwa. Klienci powinni być rozważni, bo drogi bezpieczne nie są, wypadków jest sporo, auta ulegają uszkodzeniom, a naprawy kosztują. OC i AC to bardzo ważna sprawa...

czytaj dalej

Księgowość chrzanów, czyli porządek w dokumentacji

Księgowa chrzanów to osoba solidna, rzetelna, terminowa, pracuje dobrze. Do jej zadań należą dbałość o dokumentację, zbieranie faktur, opłacanie ich. Wysoka jakość pracy księgowej jest podstawą. Wiele osób docenia pracę księgowej i dobrze jej płaci. W firmie pracuje często jedna księgowa. Nieraz są dwie księgowe, w dużych firmach tworzy się całe działy księgowości, w których pracować może nawet 20 osób.

czytaj dalej

Kryteria konsumentów

Kryterium demograficzne uwzględnia segmentację według płci, wieku nabywców, wielkości rodziny, narodowości i faz cyklu życia rodziny. Każde stadium cyklu życia ludzkiego może stanowić wyodrębniony segment, gdyż inne są potrzeby niemowlęcia, inne dorosłych dzieci, inne młodej rodziny, a jeszcze inne — osób starszych w wieku emerytalnym. Najbardziej dynamiczny jest segment młodzieżowy, któremu producenci poświęcają wiele uwagi, chociażby ze względu na stosunkowo wysokie i zróżnicowane zapotrzebowanie na artykuły odzieżowe i obuwie dostosowane do określonego wieku, na popularny sprzęt muzyczny, sprzęt turystyczny, sportowy itp.

czytaj dalej

Planowanie finansowe – dalszy opis

Ustalenie planowanych przychodów następuje na podstawie planowanej sprzedaży produktów i usług (głównie w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych) oraz planowanej sprzedaży towarów (w handlu). Ponadto planowany przychód obejmuje przewidywane przychody z operacji finansowych (np. odsetki od udzielonych pożyczek, dochód z tytułu udziałów w innych jednostkach gospodarczych) oraz inne dochody. Koszty ustala się wykorzystując takie plany odcinkowe, jak plan zaopatrzenia (zużycie surowców i materiałów), planowane odpisy amortyzacyjne, plan zatrudnienia i płac (wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia) oraz preliminarze innych nakładów (np. koszty utrzymania zarządu firmy).

czytaj dalej

Koordynacja gromadzenia informacji

Przy rozpatrywaniu istoty i organizacji planowania w ostatnich kilku latach pojawia się często problem: controlling a planowanie. Pojęcie controllingu pochodzące z języka angielskiego oznacza – według praktyki stosowanej w przedsiębiorstwach USA – nie tylko kontrolę, badanie czy rewizję, co sugeruje brzmienie tego sformułowania, lecz ma ono dużo szersze znaczenie. Controlling obejmuje całość zagadnień składających się na planowanie, nadzorowanie i kontrolę działalności gospodarczej oraz na zasilanie informacyjne przedsiębiorstwa. W tych obszarach działalności controlling spełnia głównie funkcję koordynacyjną.

czytaj dalej

Organizacja planowania cz. II

W ustalaniu wielkości planowych korzysta się z różnorakich wskaźników ekonomicznych umożliwiających rzeczowe i finansowe określenie zadań i środków. Należą do nich na przykład normy zużycia materiałów i surowców, normy pracy, normy zużycia paliwa, normy zapasów materiałów i produkcji w toku, normy wykorzystania maszyn i urządzeń itp.

czytaj dalej

Sieciowe metody planowania

Zdarzeniem nazywa się moment rozpoczęcia lub zakończenia czynności albo koniec jednej a początek drugiej czynności. Ze zdarzeniem nie wiąże się zużycie czasu ani środków. Czynność oznacza wyodrębniony etap lub część przedsięwzięcia, które wymagają nakładu czasu i środków. Stosowanie tych oznaczeń ilustruje rys. 9.

czytaj dalej

Transakcje walutowe

Tabela obowiązuje od dnia następnego po ogłoszeniu tabeli oraz do ujęcia w księgach rachunkowych aktywów i pasywów walutowych na dzień bilansowy w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., DzU Nr 121, poz. 591, będący dniem ogłoszenia tabeli.

czytaj dalej

Podatki

Podatek jest jednostronnie określonym bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem pieniężnym uiszczanym na rzecz skarbu państwa lub organizacji sprawujących władzę publiczną, o czym wspomniano w p. 5 poprzedniego rozdziału. Obowiązek podatkowy może być nałożony tylko przez ustawę. Jednostki prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są płacić następujące podstawowe podatki:

czytaj dalej

Instytutowe warunki ubezpieczenia

Ponadto stosuje się polisy o mniejszym zakresie występowania, jak polisę paryską z 1888 r., lub polisy o znaczeniu raczej lokalnym, jak polisa amsterdamska, rotterdamska i inne. Stosowane są również w szerokim zakresie instytutowe warunki ubezpieczenia (ang. Institute Cargo Clauses), opracowane i wydane przez Instytut Ubezpieczycieli w Londynie, określające zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

czytaj dalej

Kredytowanie działalności podmiotów gospodarczych cz. II

W celu zapewnienia zwrotu kredytów banki żądają zazwyczaj od kredytobiorców odpowiedniego zabezpieczenia kredytów. Odróżnia się materialne i prawne zabezpieczenie kredytu. Materialne zabezpieczenie kredytu polega na tym, że kredyt znajduje zabezpieczenie w tych wartościach, na które został udzielony, oraz w tych składnikach majątkowych kredytobiorcy, które mogą być w każdej chwili upłynnione dla zwrotu kredytu. Prawne zabezpieczenie kredytu przewidziane jest prawem cywilnym i wekslowym. Najczęściej stosuje się hipotekę, czyli prawo na nieruchomości dające bankowi pierwszeństwo w dochodzeniu swych roszczeń, zastaw na rzeczach ruchomych, oznaczający przekazanie (niekoniecznie fizyczne) ruchomości bankowi w celu zabezpieczenia zwrotu kredytu, cesję, czyli przelew wierzytelności, złożenie kaucji, blokadę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, gwarancje bankowe i inne. Dość powszechnie stosowanym prawnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco, czyli z pominięciem kwoty i terminu płatności, nieraz z dodatkowym poręczeniem wekslowym (awal).

czytaj dalej