Biznesplan – dalszy opis

Obie funkcje biznesplanu są z sobą ściśle powiązane. Funkcja zewnętrzna występuje głównie wtedy, gdy chodzi o pozyskanie funduszy na działalność firmy, funkcja wewnętrzna zaś występuje w każdym wypadku. Z biznesplanu inwestorzy i jednostki kredytujące powinni dowiedzieć się, jak firma ma zamiar wykorzystać uzyskane środki pieniężne w powiązaniu z całym potencjałem gospodarczym firmy, w celu uzyskania przewidywanych w planie rezultatów. Na cele zewnętrzne stosuje się przeważnie skróconą wersję biznesplanu, eksponującą głównie te elementy, które interesują inwestorów i mogą zachęcić ich do finansowania działalności firmy.

Nie ma jednego idealnego, ściśle określonego i z góry ustalonego, wzorca budowy biznesplanu. Biznesplany poszczególnych przedsiębiorstw mogą zatem różnić się znacznie od siebie. Ta różnorodność planów wynika z wielkości przedsiębiorstwa, ze struktury organizacyjnej jednostki gospodarczej (pojedyncze przedsiębiorstwo, korporacja, zrzeszenie przedsiębiorstw itp.), stosunków własnościowych firmy, branży, do której należy przedsiębiorstwo, rodzaju jego działalności i złożoności procesu gospodarczego oraz skali zamierzeń przyszłościowych. Ponadto jest różnica w formie biznesplanu opracowywanego dla nowych przedsiębiorstw, które mają być dopiero uruchomione, a biznesplanu dla istniejących już firm.

W typowym biznesplanie jako komplecie dokumentów – mimo wszystkich wspomnianych już różnic – wyodrębnić można z formalnego punktu widzenia trzy oddzielne części:

– wprowadzenie do biznesplanu,

– zasadniczą część planu zawierającą charakterystykę firmy, jej działalności i otoczenia w jakim działa,

– materiały uzupełniające w formie załączników do planu.

Charakterystyka firmy

Wprowadzenie do biznesplanu jest zamieszczone na początku całego zbioru dokumentów, lecz sporządza się je na samym końcu prac planistycznych. Wynika to z treści wprowadzenia, na którą składa się streszczenie i przegląd głównych tez planu, podstawowe dane liczbowe, spis treści. Na samym początku umieszcza się stronę tytułową z określeniami nazwy dokumentu oraz firmy i jej adresu.

Zasadnicza część planu obejmuje zwykle dwa rodzaje informacji. Pierwszy rodzaj informacji to najczęściej wiadomości zawierające charakterystykę firmy i jej działalności oraz prezentację jej otoczenia.

W ramach charakterystyki firmy przedstawiony jest opis przedsiębiorstwa oraz jego miejsca i znaczenia w branży, umiejscowienie firmy w otoczeniu w sensie geograficznym oraz w środowisku instytucji i organizacji gospodarczych z nią współpracujących, rys historyczny firmy wskazujący na ciągłość tradycji w wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, strukturę organizacyjną, cele firmy na najbliższy okres (od 3 do 5 lat), prezentację głównych odbiorców (konsumentów), dystrybutorów wyrobów oraz dostawców surowców i materiałów.

Informacje o działalności firmy obejmują charakterystykę wytwarzanego produktu, świadczonych usług lub sprzedawanych towarów, niepowtarzalne cechy produktu, cykl jego żywotności i projektowane zmiany w jego konstrukcji, opis maszyn i wyposażenia potrzebnych do produkcji lub świadczenia usług, ochronę produktu przez patenty, prawa autorskie i znaki firmowe, określenie wielkości obecnego i szacowanego na przyszłość rynku, przewidywane sposoby dystrybucji produktów, opis stosowanej technologii w wytwarzaniu wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>