Finansowy majątek trwały:

Wyjaśnienia wymaga wartość firmy, która w tym wypadku nie oznacza wartości samego majątku podmiotu gospodarczego, lecz stanowi różnicę między ceną, jaką gotów jest zapłacić nabywający daną jednostkę gospodarczą, a wartością rynkową całego jej majątku, czyli wartością rynkową podmiotu gospodarczego

Wartość firmy w tym ujęciu wynika z reputacji, renomy firmy, korzystnej lokalizacji, co wpływa na jej uprzywilejowaną pozycję na rynku. Renoma firmy jest określeniem bardzo zróżnicowanym, zależy ona bowiem od uznania jej produktów na rynku, wysoko notowanej marki firmy, od korzystnych kontraktów z dostawcami i odbiorcami, od tradycji, jaką firma ma w eksporcie swych wyrobów, od systemu dystrybucji, od posiadanej kadry technicznej i handlowej, posiadanych patentów itp. Dobra renoma firmy pozwala zazwyczaj łatwiej, a niekiedy i drożej, sprzedawać jej wyroby. Wartość firmy wycenia się jako różnicę między sumą zapłaconą za sprzedawany podmiot gospodarczy a jego wartością rynkową w dniu dokonania sprzedaży. Jeżeli na przykład wartość rynkowa firmy wynosiła na dzień sprzedaży 286 tys. zł, a firma została sprzedana za 310 tys. zł, to wartość firmy wynosi 24 tys. zł. Cena jednostki gospodarczej o niskiej wartości firmy równa się rynkowej wartości jej majątku, a często jest nawet niższa, j Finansowy majątek trwały obejmuje:

– udziały w innych jednostkach gospodarczych, np. udziały wnoszone do spółki w formie pieniężnej lub aportów rzeczowych oraz akcje innych jednostek pozwalające wywierać wpływ na funkcjonowanie tych jednostek,

– długoterminowe papiery wartościowe, np. akcje, obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, udziały w funduszach powierniczych,

– pożyczki długoterminowe udzielane innym jednostkom,

– inne składniki finansowego majątku trwałego.

Do długoterminowych papierów wartościowych zalicza się te z nich, które mają eharakter trwałej lokaty, a zakładany termin ich sprzedaży nie jest krótszy niż jeden rok. Podobnie za długoterminowe pożyczki uważa się te, których termin zapłaty nastąpi co najmniej po upływie roku..

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>