Gospodarka naprawcza

Środki trwałe uczestniczące w procesie gospodarczym przedsiębiorstwa zużywają się, co jest szczególnie widoczne w wypadku maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Zużycie związane z eksploatacją maszyn i urządzeń może być wynikiem działania czynników mechanicznych, np. ścieranie się współpracujących z sobą elementów maszyn, czynników cieplnych, np. odhartowanie się i zmiana twardości części maszyn, czynników chemicznych, wywołujących korozję części itp. Na zużycie mogą oddziaływać również czynniki związane ze środowiskiem, w którym maszyna pracuje, takie jak na przykład zapylenie lub zawilgocenie atmosfery.

Istotnym zagadnieniem jest przeciwdziałanie przedwczesnemu zużyciu maszyn i urządzeń oraz usuwanie skutków zużycia elementów maszyn, które prowadzą do obniżenia wartości użytkowej maszyny. Zadania te w danej jednostce organizacyjnej wchodzą w zakres gospodarki naprawczej. Gospodarka naprawcza obejmuje zatem czynności konserwacyjne, przeglądy oraz naprawy środków trwałych.

Czynności konserwacyjne zapobiegają nadmiernemu zużyciu maszyn i polegają na czyszczeniu, smarowaniu i oliwieniu poszczególnych elementów maszyn, na regulacji mechanizmów, dokręcaniu nakrętek

Właściwie przeprowadzona konserwacja prowadzi do przedłużenia żywotności maszyn i pozwala zmniejszyć częstotliwość remontów. Przeglądy odbywają się w określonych z góry terminach i mają na celu kontrolę stanu technicznego maszyny lub urządzenia. Podczas przeglądu można ustalić zakres prac naprawczych i ich termin.

Naprawy obejmują prace zmierzające do doprowadzenia maszyn i urządzeń do stanu sprawności technicznej przez wymianę lub regenerację obiektu wymagającego renowacji. Ze względu na zakres prac renowacyjnych można przeprowadzić umownie klasyfikację napraw na bieżące, średnie i główne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>