Klasyfikacja kredytów – ciąg dalszy

Kredyt towarowy jest związany z transakcją kupna-sprzedaży i powstaje wtedy, kiedy sprzedawca towarów odracza moment pobrania zapłaty za sprzedany towar. W ten sposób transakcja ta przeradza się w stosunek kredytowy aż do uzgodnionego terminu zapłaty, który zwykle nie przekracza kilku miesięcy, i sprzedający staje się kredytodawcą (wierzycielem), a kupujący kredytobiorcą (dłużnikiem). Kredyt towarowy rozwiązuje trudności sprzedaży towarów, jeżeli nabywcy w chwili ich nabycia nie posiadają środków pieniężnych, a sprzedający nie mogą znaleźć nabywców, którzy mogliby im natychmiast zapłacić. Odmianą kredytu towarowego jest kredyt konsumpcyjny dla nabywców kupujących na raty towary trwałego użytku.

Kredyt pieniężny polega na odstąpieniu przez kredytodawcę, którym najczęściej jest bank lub kasy oszczędnościowe, określonej sumy pieniężnej, pod warunkiem jej zwrotu łącznie z procentami w terminie ustalonym przez obie strony stosunku kredytowego.

Można również z punktu widzenia przedmiotu kredytowania wyróżnić kredyt zaciągany na bieżące potrzeby funkcjonowania podmiotu gospodarczego, spowodowany niedoborem kapitału własnego znajdującego swe odbicie w majątku obrotowym, oraz kredyt na cele rozwojowe, czyli kredyt inwestycyjny. Ten pierwszy jest z zasady kredytem krótkoterminowym, kredyt inwestycyjny zaś średnioterminowym lub długoterminowym. W kredytach krótkoterminowych często jako forma kredytu stosowany jest weksel. Może on stanowić zabezpieczenie wierzytelności w uzyskaniu kredytu pieniężnego lub towarowego. W tym drugim wypadku kupujący wręcza sprzedającemu weksel własny lub trasowany jako gwarancję zapłaty kredytu. Drugą bardzo istotną rolą weksla jest możliwość uzyskania kredytu bankowego przez dyskontowanie weksla w banku, pozwalające uzyskać od banku kwotę wekslową pomniejszoną o równowartość stopy dyskontowej.

Pod względem techniki operacji kredytowych do najczęściej stosowanych należy kredyt wypłacany jednorazowo, kredyt w rachunku bieżącym i wspomniany już kredyt dyskontowy związany z obrotem wekslowym. Pierwszy to kredyt udzielany w formie jednorazowej wypłaty w uzgodnionej wysokości i określonym czasie. Kredyt ten jest spłacany w sposób określony w umowie co do wysokości rat i terminów. Kredyt w rachunku bieżącym polega na pokrywaniu przez bank zobowiązań płatniczych kredytobiorcy do wysokości przyznawanego kredytu zgodnie z dyspozycjami kredytobiorcy. Płatności te bank zalicza w ciężar rachunku bieżącego kredytobiorcy. Spłata kredytu następuje przeważnie automatycznie z wpływów kredytobiorcy na jego rachunek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>