Korespondencja podmiotu gospodarczego z bankiem

Korespondencja podmiotu gospodarczego z bankiem dotyczy wszystkich dziedzin współpracy między tymi jednostkami. Sama forma korespondencji może mieć postać i układ różnych pism, lecz często ma charakter dokumentów i formularzy ustalonych przez bank lub ogólnie obowiązujące przepisy. Korespondencja między jednostką gospodarczą a bankiem dotyczy najczęściej następujących grup zagadnień:

– otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego,

– dokumentacji związanej z rozliczeniem gotówkowym i bezgotówkowym, co zostanie szerzej omówione w rozdz. VII dotyczącym rozliczenia podmiotu gospodarczego,

– udzielania i spłacania kredytów bankowych,

– obsługi finansowej z zagranicą,

– różnych spraw wynikających z umowy między podmiotem gospodarczym a bankiem, np. emisji papierów wartościowych, czynności maklerskich, poręczeń i gwarancji, dyskonta weksli, doradztwa finansowego i innych.

O otwarcie rachunku bieżącego lub rachunków pomocniczych podmiot gospodarczy występuje do banku z odpowiednim wnioskiem. Wniosek ten może mieć formę pisma sporządzonego przez jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą do banku, częściej jednak wniosek sporządzany jest na formularzach bankowych. We wniosku należy podać podstawowe informacje o wnioskodawcy, jak na przykład: jego pełną nazwę i adres, formę prawną jednostki gospodarczej oraz nazwę ewidencji (rejestru) i organu ewidencyjnego (rejestrowego), numer w ewidencji, numer identyfikacyjny REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz nazwiska osób uprawnionych do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku. Wniosek taki musi być podpisany przez osoby prawnie reprezentujące podmiot gospodarczy i uprawnione do wnioskowania o otwarcie rachunku bankowego i udzielania pełnomocnictw. Integralną częścią wniosku jest karta wzorów podpisów, na której podaje się imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisywania dyspozycji z rachunku bankowego wraz ze wzorami podpisów. Na podstawie właściwego wniosku bank zawiera umowę rachunku bankowego. Zawarcie umowy może nastąpić w drodze akceptacji przez bank złożonego wniosku lub w odrębnej formie pisemnej. Zawierając umowę na otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego bank może zastrzec obowiązek zawiadomienia go, jeżeli podmiot gospodarczy otworzy również rachunek bieżący w innym banku.

Podstawą udzielenia kredytu przez bank jest wniosek złożony przez potencjalnego kredytobiorcę sporządzony według zasad wspomnianych już w poprzednim punkcie. Pozytywna ocena wniosku kredytowego przez bank powoduje zawarcie umowy kredytowej, w której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę, a kredytobiorca do zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami w określonym terminie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>