Kredytowanie działalności podmiotów gospodarczych

Kapitał własny podmiotu gospodarczego oraz inne środki będące do jego dyspozycji (np. zobowiązania) często nie są wystarczające do sfinansowania zamierzonej działalności gospodarczej. W takim wypadku jednostka gospodarcza może zaciągnąć kredyt bankowy, ale bank nie ma obowiązku jego udzielenia. Bank udziela kredytu po stwierdzeniu, że przedsiębiorstwo ma zdolność kredytową, przez co rozumie się zdolność jednostki gospodarczej do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Oznacza to, że stan majątkowy przedsiębiorstwa i osiągane wyniki finansowe działalności gospodarczej stanowią pełne zabezpieczenie terminowej spłaty udzielanych przez bank kredytów. Jeżeli wypłacalność jednostki jest wątpliwa, może ona otrzymać kredyt zabezpieczony gwarancją innego banku lub poręczeniem podmiotu gospodarczego o dobrej kondycji gospodarczej lub innym prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu.

Kredyt bankowy udzielany jest na podstawie umowy zawartej między kredytobiorcą a bankiem, w której określa się wysokość kredytu, termin spłaty, oprocentowanie kredytu, zakres uprawnień banku związanych z wykorzystaniem udzielonego kredytu i zabezpieczeniem jego zwrotu, termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych oraz inne dodatkowe warunki, jakie jednostka organizacyjna biorąca kredyt powinna spełnić.

Podstawą zawarcia umowy i udzielenia przez bank kredytu jest wniosek kredytowy potencjalnego kredytobiorcy. Wniosek może być złożony w dowolnej formie, jednak powinien zawierać elementy niezbędne do jego oceny i załatwienia, a zwłaszcza: kwotę wnioskowanego kredytu, cel, na jaki kredyt zostanie wykorzystany, proponowane terminy spłaty, wskazanie form prawnego zabezpieczenia kredytu, udokumentowanie formy prawnej i ekonomicznej sytuacji wnioskodawcy. W zależności od rodzaju podmiotu gospodarczego występującego z wnioskiem o udzielenie kredytu, jego standingu finansowego, czyli rozpowszechnionej opinii o jego rzetelności i zdolności do wywiązywania się z zobowiązań finansowych, rodzaju wnioskowanego kredytu, jego wysokości, bank określa jakie dokumenty i informacje powinny być dołączone do wniosku. Mogą to być: ostatni bilans roczny wraz z rachunkiem wyników, zaświadczenie z urzędu podatkowego o uregulowaniu zobowiązań podatkowych, zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON, NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) i inne. Jest regułą, że banki minimalizują swe wymagania w tym względzie w stosunku do klientów znanych bankowi z dobrej i stabilnej sytuacji finansowo-gospodarczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>