Leasing

Leasing jest specyficzną formą obrotu obiektami inwestycyjnymi i konsumpcyjnymi dobrami trwałego użytku (np. samochody osobowe), która pod względem formalnym jest typem umowy zbliżonej do umowy najmu lub dzierżawy, a nawet ma pewne cechy sprzedaży ratalnej. Umożliwia on korzystanie za opłatą z trwałych dóbr, takich jak maszyny, urządzenia, środki transportowe itp., bez konieczności nabywania ich na własność. Leasing polega na przekazaniu przez producenta lub wyspecjalizowaną firmę, którzy występują tu jako leasin- godawcy, dóbr trwałych do użytkowania innej jednostce gospodarczej, czyli leasingobiorcy. Za użytkowanie obiektu leasingobiorca płaci w określonych terminach raty (opłatę) leasingowe, które obejmują:

– określoną część wartości środka trwałego, w zależności od okresu użytkowania wynikającego z umowy,

– oprocentowanie kredytu udzielonego leasingodawcy na zakup przedmiotu leasingu,

– inne koszty związane z leasingiem, np. koszty transportu, ubezpieczenie, prowizję firmy leasingowej.

Jeżeli leasingobiorca przestaje spłacać raty, leasingodawca zabiera przedmiot leasingu. Leasing jest bardzo dogodną formą pozyskania środków trwałych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż jednostka korzystająca z leasingu nie musi dysponować kapitałem na zakup tych środków, koszty związane z leasingiem pokrywa z bieżących dochodów, często uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej właśnie dzięki użytkowaniu środków trwałych w leasingu. Leasing umożliwia więc używanie dóbr bez konieczności nabywania ich na własność i dlatego jest alternatywą dla kapitałochłonnych inwestycji powodujących wzrost wartości środków trwałych w jednostce gospodarczej. Ze względu na pozycję leasingodawcy można wyróżnić dwie podstawowe formy leasingu, w których leasingodawcą może być:

– producent, którego wyroby stanowią przedmiot leasingu,

– wyspecjalizowana firma leasingowa.

Jeżeli leasingodawcą jest producent środków trwałych, mamy do czynienia z leasingiem bezpośrednim. Leasing pośredni oznacza natomiast zawarcie umowy leasingowej z pośredniczącą w tej operacji wyspecjalizowaną firmą leasingową, nabywającą maszyny, urządzenia lub inne środki od producenta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>