Majątek obrotowy – dalszy opis

Półproduktami są nie w pełni jeszcze gotowe produkty, które przeszły określoną fazę produkcji, ale ich proces technologiczny nie został jeszcze w danym przedsiębiorstwie całkowicie zakończony. Przeznaczone są one w zasadzie do dalszej produkcji w tym samym zakładzie pracy. Przed przekazaniem półproduktów do dalszej przeróbki, mogą być one przechowywane w magazynie lub na składowisku. Przykładem półproduktów mogą być wyjęte z formy odlewy, które wymagają jeszcze usunięcia nadlewów, oczyszczania i ewentualnie obróbki mechanicznej powierzchni styku odlewu z innymi częściami maszyny. W przemyśle włókienniczym przykładem półproduktu może być tkanina surowa, w stanie, w jakim zdjęto ją z krosna, którą należy jeszcze poddać bieleniu, farbowaniu i apreturze. Niektóre przedsiębiorstwa sprzedają część półproduktów do dalszej przeróbki innym jednostkom organizacyjnym.

Produkty gotowe są wyrobami przeznaczonymi do sprzedaży. Proces technologiczny w stosunku do wyrobów gotowych jest w danym przedsiębiorstwie całkowicie zakończony. Towary są to rzeczowe składniki majątku nabyte w celu sprzedaży i występują głównie w przedsiębiorstwach handlowych, w przedsiębiorstwach przemysłowych natomiast do tego majątku obrotowego zaliczane są w większości wyroby gotowe przeznaczone do sprzedaży klientom w sklepach firmowych.

Należności i roszczenia obejmują głównie należności od odbiorców. Są to środki pieniężne, które należą się przedsiębiorstwu za sprzedane wyroby gotowe. Należności te powstają, gdyż od chwili wysłania wyrobów i rachunku za nie do chwili zapłaty upływa zwykle pewien okres.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>