Majątek obrotowy

Oprócz środków gospodarczych długotrwałego użytkowania zaliczanych do środków trwałych, które nie zmieniają swej zewnętrznej postaci w wielu cyklach produkcyjnych, jednostka gospodarcza posiada również środki będące w ciągłym obiegu, co związane jest ze zmianą postaci tych środków. Jednostka gospodarcza za posiadane środki pieniężne zakupuje od innych przedsiębiorstw surowce, materiały, paliwo i inne dobra materialne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie wytwarzane wyroby sprzedaje i uzyskuje za nie znów środki pieniężne. Następuje tu więc zamiana pieniędzy na surowce i materiały, z których początkowo wytwarza się półfabrykaty, by je przekształcić w produkty gotowe, zamienione w końcu znowu w środki pieniężne.

Środki gospodarcze, które podlegają takiemu właśnie przekształceniu z jednej formy w drugą, zaliczane są do majątku obrotowego (środków obrotowych). Podstawowymi składnikami majątku obrotowego są: zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne.

Zapasy obejmują zasoby materiałów, produkcji niezakończonej, produktów gotowych i towarów. Na zapasy materiałów składają się wszystkie rodzaje materiałów, a więc surowce, materiały podstawowe, materiały pomocnicze, paliwo, opakowania oraz części zapasowe maszyn i urządzeń.

Produkcja niezakończona zawiera produkty w toku oraz półprodukty. Produktami w toku nazywamy produkty pracy znajdujące się w jednej z faz przerobu. Na przykład produktami w toku w odlewni żeliwa są: płynne żeliwo w kadzi, odlew znajdujący się jeszcze w formie odlewniczej: w przemyśle włókienniczym produktem w toku może być tkanina znajdująca się na krośnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>