Metoda kolejnych podstawień

Metoda porównań pozwala jedynie na określenie różnic (odchyleń) między porównywalnymi wielkościami. Do zbadania, jakie czynniki miały wpływ na powstałe odchylenia i ustalenia wysokości wpływu poszczególnych czynników na odchylenia badanego zjawiska, służy metoda kolejnych podstawień. W metodzie kolejnych podstawień można wyróżnić dwie odmiany:

– metodę łańcuchowego podstawienia,

– metodę różnicowego podstawienia, zwaną metodą różnicowania.

Metody te służą -jak o tym wspomniano – do ustalenia wysokości wpływu poszczególnych czynników na odchylenie badanego zjawiska. Tryb postępowania w posługiwaniu się wspomnianymi metodami ilustruje przykład, w którym przedstawiono sposób ustalania wpływu poszczególnych czynników na odchylenie kosztów zużycia materiałów. W rozwiązywaniu metodą łańcuchowego podstawienia obowiązują następujące etapy działania:

– I) obliczenie odchylenia bezwzględnego badanego zjawiska:

– II) ustalenie czynników, które wpłynęły na zmianę tego zjawiska:

– III) obliczenie, w jakim stopniu poszczególne czynniki ustalone w II etapie wpłynęły na zmianę (odchylenie) badanego zjawiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>