Obowiązek podatkowy w akcyzie

Podatek akcyzowy jest stosowany niezależnie od omówionego już podatku od towarów i usług (VAT). Podatkowi akcyzowemu, który potocznie nazywany jest akcyzą, podlegają tylko niektóre towary. Do towarów tych należą na przykład napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, paliwa silnikowe i oleje smarowe, samochody osobowe, sprzęt elektroniczny wysokiej klasy, sól, zapałki, karty do gry, skóry futrzane, urządzenia do gier losowych i inne.

Obowiązek podatkowy w akcyzie ciąży na producencie towaru lub na importerze wyrobu akcyzowego. Oznacza to, że w przeciwieństwie do podatku od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy pobierany jest jednokrotnie i nie podlega odliczeniu w dalszych fazach. Jedynie w stosunku do towarów eksportowanych następuje zwrot akcyzy. Stawkę podatku akcyzowego określa Minister Finansów, ustawa reguluje bowiem jedynie stawki maksymalne dla poszczególnych grup towarowych. Stawki podatku akcyzowego mogą być określone w wyrażeniu procentowym (tak jak VAT), kwotowym lub w formie różnicowej.

Wspomniane stawki maksymalne zostały określone dla poszczególnych grup towarów w wyrażeniu procentowym odrębnie dla ceny sprzedaży producentów krajowych, odrębnie dla importu. Stawka podatku dla wyrobów krajowych jest ustalana w procentach ceny sprzedaży producenta, w odniesieniu zaś do towarów sprowadzanych z zagranicy w procentach wartości celnej, czyli wartości towaru służącej za podstawę do ustalania wysokości należnego cła, powiększonej o cło. Maksymalne stawki akcyzy dla wyrobów krajowych i importowanych w procentach podane są w tabeli 5.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>