Rachunki bankowe

Banki prowadzą rachunki bankowe w celu rejestracji wkładów pieniężnych, przechowywania środków pieniężnych, ewidencji udzielanych kredytów oraz przeprowadzania rozliczeń. W celu przeprowadzania operacji finansowych związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstw i innych jednostek banki otwierają i prowadzą rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, rachunki lokat terminowych oraz rachunki do rozliczeń zagranicznych.

Rachunek bieżący koncentruje zazwyczaj całość operacji pieniężno- -kredytowych wynikających z normalnej, codziennej działalności gospodarczej danej jednostki. Przeznaczony jest do ewidencji wpływów na ten rachunek, na przykład z tytułu wpłat własnych, przelewów należności, realizacji czeków rozrachunkowych, otrzymanych kredytów i pożyczek, oraz do ewidencji wypłat z rachunku, na przykład gotówki, spłaty zobowiązań, spłaty kredytów, przelewu podatków i składek ubezpieczeniowych oraz innych płatności bezgotówkowych. Za czynności spełniane w związku z prowadzeniem rachunku bieżącego bank pobiera prowizje lub opłaty.

Oprócz rachunku bieżącego podmioty gospodarcze mogą korzystać również z rachunków pomocniczych dla poszczególnych form rozliczeń, np. rachunki akredytyw, dla akumulacji środków funduszy specjalnych (rachunki bankowe zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), rachunki w walutach obcych i inne.

Na rachunkach lokat terminowych gromadzi się wkłady pieniężne na z góry określony czas. Oprocentowanie wkładów terminowych jest z reguły wyższe niż na rachunkach bieżących i zależy od czasu pozostawania środków pieniężnych w banku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>