Rodzaje kursów walutowych

W zależności od źródeł i rozmiarów wahań walutowych oraz okresu ich funkcjonowania wyróżnia się najczęściej kursy płynne, kursy stałe i kursy sztywne. Kursy płynne, nazywane również kursami zmiennymi lub elastycznymi, kształtują się pod wpływem mechanizmów rynkowych uwzględniających popyt i podaż określonych walut na danym rynku walutowym. Jeżeli w sporadycznych wypadkach instytucje państwowe korygują kurs walut interwencyjnymi zakupami lub sprzedażą walut obcych na rynku krajowym, mówi się o kierowanym kursie płynnym.

Kursy stałe, określane również kursami stabilnymi, występują wówczas, gdy kursy walut zmieniają się pod wpływem popytu i podaży, lecz tylko w oznaczonych granicach. Granice te mogą być określone przez władze finansowe danego kraju lub mogą wynikać z porozumień międzynarodowych. Jeżeli kurs waluty odchyla się znacznie lub zbyt gwałtownie od uzgodnionego kursu, tak że zachodzi obawa przekroczenia wyznaczonej granicy wahań, następuje interwencja władz finansowych danego państwa.

Kursy sztywne ustalane są w trybie urzędowym przez władze państwowe danego kraju i w zasadzie nie ulegają zmianom w dłuższym czasie. Stosowane są one w krajach, w których obowiązują zasady reglamentacji dewizowej, i ogłaszane są przez bank centralny. Kiedy kurs oficjalny ustalony przez organ państwowy odbiega od poziomu ukształtowanego przez stosunek podaży do popytu na waluty obce, wówczas pojawia się kurs czarnorynkowy, według którego zawierane są nielegalne transakcje walutowe.

W zależności od zakresu stosowania rozróżnia się kursy walut jednolite i zróżnicowane. Kurs jednolity jest wtedy, gdy wszelkie rozliczenia z zagranicą odbywają się po jednakowym kursie. Przy kursie zróżnicowanym są odmienne kursy dla poszczególnych rodzajów płatności, np. inny kurs przy rozliczeniach towarowych, inny w ruchu turystycznym, a jeszcze inny – dla rozliczenia rent i emerytur. W krajach o gospodarce rynkowej i o wymienialnej walucie stosuje się kurs jednolity, w krajach, gdzie stosowana jest reglamentacja dewizowa, obowiązują natomiast zwykle kursy zróżnicowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>