Segmentacja rynku

Marketingowe spojrzenie na rynek nie może dostrzegać jedynie przeciętnego konsumenta, lecz musi zauważyć znaczne zróżnicowanie nabywców. Różnią się oni swoimi potrzebami, upodobaniami, możliwościami finansowymi, motywami zakupu, lokalizacją, sposobem postępowania na rynku i to zróżnicowanie jest podstawą kryterium podziału nabywców na segmenty. Grupowanie nabywców w określony sposób, wyodrębnienie stosunkowo jednorodnych kategorii nabywców według przyjętych kryteriów to segmentacja rynku. Segment konsumentów to grupa nabywców o zbliżonych cechach, motywacjach, warunkach życia i zachowania się na rynku.

Konieczność segmentacji rynku wynika głównie stąd, że przedsiębiorstwo, nawet duże, nie jest na ogół w stanie obsługiwać wszystkich segmentów i zaspokajać potrzeb wszystkich odbiorców na danym rynku. Przedsiębiorstwo wybiera więc te segmenty, które chce obsługiwać, i dostosowuje produkt, promocję oraz kanały dystrybucji do potrzeb wybranej grupy nabywców. Podstawą wyboru jest określenie, który z segmentów daje najlepszą szansę realizacji własnych celów przedsiębiorstwa, czyli zapewnia największą rentowność w zaspokojeniu potrzeb danego segmentu. Chodzi również o to, by wybór dotyczył segmentu, który można lepiej obsługiwać niż konkurencja. Duże i zasobne finansowo firmy mogą obsługiwać kilka segmentów i tam kierować działanie marketingowe, mniejsze firmy uzyskują zwykle swe korzystne efekty ekonomiczne z działalności na jednym mniejszym segmencie rynku. Stosowanie strategii segmentacji rynku jako metody działania rynkowego przynosi jednostce gospodarczej istotne korzyści, gdyż może ona bardziej efektywnie lokować środki przeznaczone na marketing przez ich koncentrację na węższym odcinku rynku, pozwala bardziej precyzyjnie określić zróżnicowanie potrzeb nabywców i motywy ich postępowania. Segmentacja ułatwia badanie rynku i pozwala przedsiębiorstwu w porę dostrzec moment, kiedy trzeba uzupełnić asortyment swoich wyrobów o nowe wyroby bądź przestać wytwarzać dotychczasowy produkt albo go zmodyfikować.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>