Sieciowe metody planowania

Zdarzeniem nazywa się moment rozpoczęcia lub zakończenia czynności albo koniec jednej a początek drugiej czynności. Ze zdarzeniem nie wiąże się zużycie czasu ani środków. Czynność oznacza wyodrębniony etap lub część przedsięwzięcia, które wymagają nakładu czasu i środków. Stosowanie tych oznaczeń ilustruje rys. 9.

Kolejne numery zdarzeń wpisane są w koła, a czynności – nad strzałkami. Zdarzenie 1 oznacza rozpoczęcie czynności 1, a zdarzenie 4-zakończenie czynności 3. Zdarzenia 2 i 3 są momentami rozpoczęcia jednej i jednocześnie zakończenia drugiej czynności. Czynności 1, 2 i 3 następują kolejno po sobie i zakończenie poprzedniej warunkuje rozpoczęcie następnej.

Na rys. 10 przedstawiona jest sytuacja, w której czynności 1 i 2 są wykonywane równolegle w tym samym czasie i niezależnie od siebie, a kończą się zdarzeniem 3. Czynność 3 może rozpocząć się dopiero po zakończeniu czynności 1 i 2, czyli dopiero wtedy, gdy wystąpi zdarzenie 3.

Przed przystąpieniem do budowy sieci zależności należy zestawić wszystkie czynności składające się na przedmiotowe przedsięwzięcie, ustalić wzajemne powiązania między czynnościami i logiczną kolejność działania oraz czas trwania czynności. To wstępne działanie powinno zdążać do ustalenia tego, jakie czynności muszą być zakończone przed rozpoczęciem innych czynności oraz jakie czynności mogą być wykonane równolegle.

Sieciowe metody planowania wymagają, by na wykresie przedstawiającym sieć powiązań określony był czas trwania każdej czynności. Czas trwania czynności w określonej jednostce czasu podawany jest często pod kreską (strzałką) oznaczającą daną czynność. W kole oznaczającym zdarzenie, określony jest najwcześniejszy i najpóźniejszy czas, w którym może nastąpić dane zdarzenie. W tym celu dzieli się koło na 3 części, które zawierają numer zdarzenia oraz najwcześniejszy i najpóźniejszy termin wykonania zdarzenia, co ilustruje rys. 11.

Jeżeli termin, w którym może nastąpić określone zdarzenie, zależy od dwóch lub więcej czynności, to za najwcześniejszy termin zakończenia tych czynności przyjmuje się sumę czasów najdłużej trwających czynności. Rys. 12 przedstawia 3 czynności: 1, 2 i 3 i pod strzałkami oznaczającymi te czynności podany jest czas ich trwania w dniach.

Zdarzenie 4 może nastąpić po zakończeniu czynności 1, 2 i 3. Do zdarzenia 4 biegną 2 drogi, jedna określona czynnościami 1 i 3, to jest czynnościami o granicznych punktach zdarzeń 1-3 i 3-4, oraz druga droga wyznaczona czynnościami 2 i 3, oznaczonymi zdarzeniami 2-3 i 3-4. Pierwsza z dróg trwa 4 + 3 = 7 dni, druga 9 + 3 = 12 dni. Za termin zakończenia czynności oznaczonych zdarzeniem 4 należy zatem przyjąć 12 dni, to jest łączny czas najdłużej trwających czynności. czynności strzałkami

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>