Składniki majątku obrotowego

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu obejmują akcje, obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, zakupione w celu dalszej odsprzedaży, a także czeki i weksle obce płatne w okresie dłuższym niż 3 miesiące od daty ich wystawienia.

Środki pieniężne to gotówka w kasie (banknoty i monety), pieniądze ulokowane na rachunkach bankowych krajowe i zagraniczne oraz czeki i weksle obce, jeżeli są płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Do środków pieniężnych zalicza się również metale szlachetne (np. złoto, platynę), jeżeli nie zostały one zaliczone do rzeczowych składników majątku obrotowego.

Udział wartości poszczególnych grup majątku obrotowego w całej wartości tego majątku, czyli struktura majątku obrotowego, kształtuje się różnie w poszczególnych przedsiębiorstwach. Zależy ona głównie od rodzaju przedsiębiorstw, charakteru działalności, specyfiki produkcji itp. W przedsiębiorstwach przemysłowych na przykład najpoważniejszy udział mają materiały i produkcja niezakończona, w przedsiębiorstwach handlowych zaś towary.

Składniki majątku obrotowego wykazują nieustanny ruch, który wynika z ciągłości procesu gospodarczego. Punktem wyjścia ruchu okrężnego majątku obrotowego jest wydzielenie w jednostce gospodarczej określonej ilości środków pieniężnych na zakup potrzebnych do produkcji surowców i materiałów. Ten nieustanny ruch nazywany jest ruchem okrężnym albo po prostu krążeniem lub rotacją majątku obrotowego. Zmianę środków pieniężnych na surowce i materiały, a następnie na produkty w toku i półprodukty, by w ostatecznym efekcie uzyskać produkty gotowe, które po sprzedaży przynoszą przedsiębiorstwu znowu środki pieniężne, oraz przenoszenie wartości środków obrotowych z jednej formy na drugą w zakładzie przemysłowym, można w uproszczonym układzie zapisać w następującej postaci: pieniądze-> materiały->produkcja-+ produkty gotowe->pieniądze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>