Ubezpieczenia w handlu zagranicznym cz. II

W handlu zagranicznym coraz bardziej intensywnie rozwija się ubezpieczenie różnych rodzajów ryzyka niehandlowego, a więc nie związanych bezpośrednio z działalnością sprzedaży i kupna towarów. Ryzyko niehandlowe obejmuje:

– ryzyko natury politycznej, powodujące straty u eksportera lub importera wynikające z zarządzeń władz, np. cofnięcie licencji na handel z zagranicą, konfiskata towaru lub środków przewozu, ryzyko spowodowane wojną, zamieszkami, strajkami:

– ryzyko katastroficzne, wynikające z działania sił przyrody, np. cyklon, powódź, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu:

– ryzyko ekonomiczne, związane na przykład ze wzrostem kosztów produkcji, inflacją, zmianą taryfy celnej.

Podstawowym dowodem zawarcia umowy ubezpieczenia jest – podobnie jak w ubezpieczeniu krajowym – polisa ubezpieczeniowa, lecz w obrotach zagranicznych obok polisy jako dokumenty ubezpieczeniowe występują: certyfikat asekuracyjny (ubezpieczeniowy) – ang. certificate of insurance – oraz nota kryjąca lub nota pokrycia – ang. cover note. Polisa ubezpieczeniowa może mieć charakter polisy pojedynczej, zwanej również jednorazową, którą objęty jest towar w ciągu trwania określonej drogi lub w ciągu określonego czasu, lub polisy generalnej, zwanej też bieżącą, obejmującej większą liczbę przesyłek lub wszystkie przesłane towary.

Polisa generalna może być polisą odpisową lub polisą obrotową. Polisa odpisową zawiera z góry przewidywaną sumę ubezpieczenia wszystkich wysłanych i otrzymanych przesyłek. Ubezpieczony prowadzi rejestr przesyłek i okresowo przekazuje ich wartość towarzystwu asekuracyjnemu w celu jej odpisania z globalnej wartości ubezpieczenia. Te indywidualne wartości poszczególnych przesyłek odpisuje się aż do wyczerpania ogólnej sumy ubezpieczenia i z tą chwilą ważność polisy wygasa. Polisa obrotowa obejmuje całą określoną wartość wymiany towarowej w danym okresie, czyli ogólną sumę przewidywanych obrotów firmy. Ubezpieczający opłaca składkę proporcjonalną do sumy swoich obrotów i otrzymuje ochronę ubezpieczeniową od wszystkich rodzajów ryzyka przewidzianych w umowie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>