Wskaźniki wykorzystania środków cz. II

W przedsiębiorstwie handlu hurtowego ocenia się pojemność i przepustowość magazynów, a w handlu detalicznym przepustowość punktów sprzedaży detalicznej, określającą możliwość sprzedaży w tych punktach w danym okresie.

Analiza gospodarki materiałowej, obejmuje na przykład problematykę materiałochłonności produkcji, zużycia materiałów, zapasów materiałowych oraz zaopatrzenia materiałowego. Materiałochłonność produkcji określa się często stosunkiem procentowym kosztów zużycia materiałów do całkowitej sumy kosztów własnych danej produkcji. Wskaźnik ten charakteryzuje udział zużycia materiałów w koszcie własnym i dzięki temu określa znaczenie gospodarki materiałowej w jednostce gospodarczej.

Analiza zużycia materiałów polega na badaniu zużycia ogółem, badaniu zużycia jednostkowego przez porównanie z normą zużycia i zużyciem jednostkowym w okresach ubiegłych oraz wpływu zmian tego zużycia na koszty zużycia materiałów. W badaniu zapasów materiałowych podstawowym miernikiem jest wskaźnik rotacji zapasów wyrażony w dniach. Szybkość rotacji zapasów jest miarą intensywności ich wykorzystania: im szybsze krążenie zapasów (wskaźnik w dniach niższy), tym sytuacja korzystniejsza, gdyż mniejsze jest zaangażowanie majątku obrotowego w zapasach materiałowych. Ocena zaopatrzenia materiałowego powinna zmierzać do ustalenia najkorzystniejszych źródeł zaopatrzenia, biorąc pod uwagę koszty zaopatrzenia, niezawodność i solidność dostawców, terminowość dostaw, odległość od źródeł zaopatrzenia. Należy tu również rozpatrzyć kwestię, czy uzależniać się tylko od jednego dostawcy, czy korzystać z wielu dostawców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>