Zakres i formy współpracy podmiotów gospodarczych z bankami

Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem najczęściej dotyczy następujących zagadnień i czynności:

– zlecenia bankowi przez jednostkę gospodarczą otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego bieżącego oraz ewentualnie rachunków pomocniczych,

– gromadzenia w banku wolnych środków pieniężnych oraz lokat terminowych,

– powierzania bankowi prowadzenia rozliczeń pieniężnych,

– zaciągania w banku kredytów w walucie polskiej i w walutach zagranicznych.

Współpraca podmiotów gospodarczych w ramach wymienionej podstawowej działalności bankowej zostanie szerzej omówiona w następnych punktach. Współdziałanie podmiotu gospodarczego z bankiem nie sprowadza się tylko do podstawowej działalności bankowej, można tu bowiem wymienić jeszcze wiele innych dziedzin współpracy przedsiębiorstwa z bankiem. Do zadań banku w ramach tej działalności można na przykład zaliczyć:

– prowadzenie przez bank na zlecenie jednostki gospodarczej obrotu dewizami oraz obsługi finansowej z zagranicą,

– wykonywanie w imieniu podmiotu gospodarczego czynności związanych z emisją papierów wartościowych, realizowanie obrotu papierami wartościowymi oraz prowadzenie na zlecenie firmy kont depozytowych papierów wartościowych,

– przechowywanie przez bank przedmiotów i papierów wartościowych stanowiących własność podmiotu gospodarczego oraz udostępnienie skrytek sejfowych,

– udzielanie przez bank jednostkom gospodarczym gwarancji i poręczenia w różnego rodzaju transakcjach finansowych,

– uzyskiwanie z banku informacji o dostępności kredytów zagranicznych,

– przyjmowanie weksli do dyskonta,

– odkupywanie przez banki zaległych wierzytelności od jednostki gospodarczej, której jej kontrahenci nie spłacają terminowo należności,

– wykupywanie przez banki należności bieżących firm (factoring) lub należności terminowych (forfaiting),

– korzystanie przez podmiot gospodarczy z innych czynności świadczonych przez bank, np. doradztwa w sprawach finansowych, organizowania szkoleń w zakresie bankowości i obrotu pieniężnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>