Instytucje zabezpieczenia społecznego

Wszystkie te świadczenia finansowane są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tworzonego ze składek pracodawców na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem części zasiłków chorobowych wypłacanych z wynagrodzeń osobowych zakładów pracy.

W związku z restrukturyzacją naszej gospodarki projektowana jest reforma systemu ubezpieczenia społecznego. Reforma umacnia ubezpieczeniowy charakter tego systemu przez wyeksponowanie roli składki ubezpieczeniowej jako podstawowego źródła finansowania i podstawy roszczeń do świadczeń oraz przez autonomię finansową i organizacyjną instytucji ubezpieczeniowej, mającej charakter samorządny i niezależny od administracji państwowej.

Oprócz omówionych dziedzin działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych funkcjonują w naszej gospodarce inne instytucje zabezpieczenia społecznego, wśród których można wymienić:

– Fundusz Emerytalno-Rentowy rolników tworzony przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

– Fundusz Pracy,

– Fundusz Alimentacyjny,

– Państwowy Fundusz Kombatantów,

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundusz Emerytalno-Rentowy rolników finansowany jest w ponad 90% przez budżet państwa. Tylko znikoma część tego funduszu tworzona jest ze składek płaconych przez rolników. Fundusz Pracy tworzony jest ze składek płaconych przez zakłady pracy oraz z dotacji z budżetu państwa. Jest on przeznaczony na zasiłki dla bezrobotnych, na różnego rodzaju aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, np. na pożyczki dla bezrobotnych na działalność gospodarczą lub dotacje dla zakładów pracy na tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych.

Państwowy Fundusz Kombatantów finansowany wyłącznie z budżetu państwa, przeznaczony jest głównie na refundację kombatantom i innym uprawnionym osobom ulg w opłatach radiowych, telewizyjnych i telefonicznych oraz na zasiłki i zapomogi.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tworzony jest z wpłat zakładów pracy nie zatrudniających niepełnosprawnych lub zatrudniających niepełnosprawnych poniżej dolnej granicy ustalonej przez administrację rządową. Środki funduszu, które znacznie przewyższały w ubiegłych latach jego wydatki, przeznaczone są między innymi na utrzymanie zatrudnienia osób fizycznie i umysłowo upośledzonych, budowę i modernizację obiektów rehabilitacji zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych i na inne cele związane z aktywizacją zawodową tych osób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>