Inwestycje cz. II

Projektowanie inwestycji obejmuje rozwiązanie techniczne, ekono- miczne i organizacyjne inwestycji, co zawarte jest w dokumentacji inwestycyjnej. Dokumentacja ta składa się z dokumentacji projektowej, obejmującej zbiór rysunków i opisów technicznych, dokumentacji kosztorysowej, ustalającej wysokość kosztów inwestycji w poszczególnych etapach inwestycyjnych, oraz dokumentacji prawnej, określającej stosunek prawny podejmującego daną inwestycję do jej prowadzenia.

Etap wykonania inwestycji obejmuje wszystkie roboty (budowlane i inne) oraz czynności, np. zakup maszyn i urządzeń, które prowadzą do powstania i wyposażenia obiektu inwestycyjnego. Rozpoczynają się one z chwilą wejścia wykonawców na plac budowy i podjęcia robót związanych z jego zagospodarowaniem.

Etap odbioru inwestycji polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją inwestycyjną oraz na przekazaniu obiektu do użytkowania. Przekazanie to poprzedzone jest zazwyczaj rozruchem próbnym maszyn i urządzeń. Obiekty inwestycyjne o nowej i trudnej technologii przekazywane są do eksploatacji stopniowo, w miarę kończenia instalacji określonych urządzeń zapewniających częściową zdolność produkcyjną.

Czas potrzebny do przygotowania, wykonania i odbioru inwestycji określony jest jako cykl inwestycyjny. Skrócenie cyklu inwestycyjnego ma bardzo duże znaczenie gospodarcze, gdyż od jego długości uzależnione są między innymi wielkość zamrożonych środków inwestycyjnych i szybkość uzyskania efektów gospodarczych z realizowanych inwestycji. Zamrożenie nakładów inwestycyjnych oznacza, że nie przynoszą one korzyści tak długo, póki inwestycja nie zostanie oddana do użytku. W czasie wykonywania inwestycji konieczny jest fachowy nadzór inwestycyjny w celu zapewnienia zgodności wykonywanych robót z dokumentacją, właściwej jakości oraz terminowości poszczególnych etapów prac. Nadzór sprawuje często sama jednostka gospodarcza podejmująca inwestycję na własne cele, czyli inwestor przez swoich pracowników. Można również zlecić przeprowadzenie nadzoru autorskiego przez jednostkę projektową, która sporządziła dokumentację projektową, w celu zapewnienia zgodności inwestycji z zatwierdzonymi projektami. Roboty budowlano-montażowe objęte są również nadzorem państwowym przez powołane do tego organy, w celu zapewnienia w budownictwie ochrony interesu i bezpieczeństwa społecznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>