Organizacja i etapy prac analitycznych cz. II

Etap pierwszy polegający na czynnościach przygotowawczych obejmuje określenie zagadnień podlegających analizie oraz zakresu i celu badania, gromadzenie materiałów sprawozdawczych i innych informacji o badanym zjawisku oraz ich weryfikację, ustalenie metod badania i formy przedstawienia wyników analizy. W ramach tego etapu należy również nakreślić szkic i ustalić harmonogram roboczy przebiegu prac analitycznych, gdyż wprowadza to porządek w wykonywaniu analizy i ułatwia jej przeprowadzenie. Dobrze i precyzyjnie przeprowadzony etap przygotowawczy wpływa w poważnym stopniu na pozytywny przebieg dalszych etapów.

Etap drugi obejmuje czynności związane z opracowaniem właściwej analizy. Często wyodrębnia się w nim dwa rodzaje badań: analizę ogólną i analizę szczegółową. W analizie ogólnej ustala się wyniki w podstawowych dziedzinach działalności jednostki gospodarczej. Wyniki te mogą dotyczyć wielkości sprzedaży, przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług, kosztów uzyskania przychodów, wyniku finansowego i sytuacji finansowej, kształtowania się nakładów rzeczowych i osobowych na działalność gospodarczą i innych. Ustalenie rezultatów w tych podstawowych obszarach działalności pozwala m.in. określić te dziedziny działalności, które wymagają gruntowego badania w ramach analizy szczegółowej.

Celem badań szczegółowych jest poznanie przyczyn i wpływu poszczególnych zjawisk na inne odcinki działalności jednostki gospodarczej oraz na ukształtowanie się wyników jej działalności. Ważne jest także pokazanie wszelkiego rodzaju związków i zależności między badanymi odcinkami działalności oraz ustalenie stopnia ich wzajemnego wpływu, co należy zakończyć oceną czynników wpływających na badane zjawisko i oceną skutków oddziaływania tych czynników. Oceny te powinny być zilustrowane konkretnymi liczbami, relacjami lub innymi wskaźnikami liczbowymi.

Etap trzeci, polegający na opracowaniu wniosków, jest podstawowym i najważniejszym produktem całości prac analitycznych w poprzednich etapach. Podstawą sprecyzowania wniosków zmierzających do likwidacji stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości oraz do poprawy działania i uzyskania lepszych efektów gospodarczych i finansowych jest ostateczna diagnoza, czyli rozpoznanie, analizowanego problemu lub analizowanej całej działalności firmy. Bardzo istotną sprawą jest realność i konkretyzacja wniosków, polegająca na jednoznacznym sformułowaniu treści wniosku. Każdy wniosek powinien również precyzować efekty, jakich należy spodziewać się w wyniku jego realizacji. Tak sformułowane wnioski są podstawą podejmowania decyzji przez organy zarządzające jednostką gospodarczą. Forma i zakres przedstawiania wyników analizy oraz wniosków zależy także od tego, kto będzie z tego korzystał. Z wyników analizy korzysta się bowiem również w sporządzaniu biznesplanu, zwłaszcza zaś jego części analitycznej i charakteryzującej kondycję firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>