Inwestycje

Za inwestycje uznaje się wykorzystanie środków finansowych na nabycie rzeczowych składników majątkowych, niematerialnych wartości majątku trwałego oraz finansowych składników majątkowych. Można tu więc mówić o inwestycjach rzeczowych, obejmujących nabycie budynków i budowli, maszyn i urządzeń, środków transportu, obiektów produkcyjnych, zapasów itp., inwestycjach niematerialnych, takich jak zakup patentów, licencji itp., oraz inwestycjach finansowych, które oznaczają lokatę środków pieniężnych w udziałach w innych firmach lub w długoterminowych papierach wartościowych, np. w akcjach, obligacjach, bonach skarbowych.

Inwestycje rzeczowe i niematerialne mają na celu restytucję, czyli odtworzenie zużytego majątku w celu utrzymania dotychczasowego potencjału gospodarczego firmy, lub poszerzenie tego potencjału. Inwestycje finansowe mają na celu pomnożenie kapitału i osiągnięcie maksymalnego zysku z lokat w określonej perspektywie czasowej, np. w postaci periodycznie wypłacanych dywidend z akcji lub procentów z obligacji, jak również wynikającego ze wzrostu notowań papierów wartościowych.

W przebiegu działalności inwestycyjnej wyróżnić można następujące etapy: przygotowanie inwestycji, wykonanie inwestycji i odbiór inwestycji. Etap przygotowania inwestycji polega na programowaniu i projektowaniu inwestycji. Programowanie obejmuje studia i prace badawcze zmierzające do ustalenia kierunków inwestowania i rozmieszczenia inwestycji, tak aby osiągnąć określony z góry cel. W odniesieniu do konkretnej inwestycji programowanie obejmuje ocenę warunków wykonania danej inwestycji oraz wybór rozwiązania najbardziej korzystnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>