Istota przychodów i kosztów

Jednostka prowadząca działalność gospodarczą osiąga wpływy pieniężne z tytułu wykonywania tej działalności. Wpływy te stanowią przychód danej jednostki. Przedsiębiorstwa przemysłowe, rolne, handlowe, usługowe (np. budowlane, transportowe i inne) uzyskują swe główne i zasadnicze przychody ze sprzedaży produktów, towarów, robót i usług. Sprzedaż produktów, towarów i usług następuje po cenach sprzedaży lub według umownych kwot należnych za dokonaną sprzedaż.

Oprócz przychodów osiąganych ze sprzedaży efektów działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej, stanowiących podstawową część ogólnego przychodu, podmioty gospodarcze mogą uzyskiwać również:

przychody z operacji finansowych, na które składają się na przykład przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów w innych przedsiębiorstwach, dywidendy, odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, dodatnie różnice kursowe przy walutach obcych,

– pozostałe przychody operacyjne otrzymane ze sprzedaży środków trwałych, dotacje itp.

Ogólną sumą przychodów konkretnej jednostki gospodarczej jest zatem przychód uzyskany ze sprzedaży produktów, towarów i usług, przychód z tytułu operacji finansowych oraz pozostały przychód.

Uzyskiwanie przychodu wymaga różnorakich kosztów, gdyż w związku ze swą działalnością gospodarczą przedsiębiorstwo zużywa środki trwałe, surowce i materiały oraz stosuje pracę ludzką. Korzysta również z usług innych jednostek, na przykład transportowych lub wyspecjalizowanych w remontach, oraz ponosi inne nakłady związane z ubezpieczeniem rzeczowym, podatkami itp. To zużycie rzeczowych składników majątku i pracy ludzkiej oraz korzystanie z usług obcych przedsiębiorstw wyrażone w pieniądzu, a także wspomniane inne nakłady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w określonym czasie nazywamy kosztami własnymi.

Koszty ponosi jednostka gospodarcza w związku z jej normalną działalnością. Jeżeli nastąpi zmniejszenie majątku przedsiębiorstwa nie związane z zamierzoną, normalną jego działalnością, na przykład usuwanie skutków wypadków losowych, niezawinionych niedoborów materiałów, kary i odszkodowania o charakterze sankcji, to nie jest ono zaliczane do kosztów przedsiębiorstwa. Takie uszczuplenie majątku przedsiębiorstwa nazywamy stratą.

Koszty ustalone na całą produkcję wyrobów lub usług w określonym czasie noszą nazwę kosztów produkcji, koszty te natomiast podzielone przez liczbę wytworzonych wyrobów nazywane są kosztem jednostkowym. Od pojęcia kosztu należy odróżnić pojęcie wydatku, który wiąże się ze zmniejszeniem ilości posiadanych przez przedsiębiorstwo pieniędzy. Wydatkiem jest na przykład wypłacenie pracownikom zarobku, spłata należności, zapłata za zakupiony materiał.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>