Przychody ze sprzedaży

Przez przychody ze sprzedaży rozumie się kwotę należną przedsiębiorstwu z tytułu świadczeń wykonanych przez to przedsiębiorstwo. W przedsiębiorstwie przemysłowym są to głównie przychody ze sprzedaży produktów i usług przemysłowych, w handlu z tytułu sprzedaży towarów, a w przedsiębiorstwie usługowym – przychody za wykonane usługi.

Ocena przychodów ze sprzedaży ma na celu ustalenie głównie dynamiki sprzedaży w całości oraz jej poszczególnych składników, stopnia wykonania założonej w planie sprzedaży oraz struktury dochodów ze sprzedaży według kierunków i składników. Analiza struktury sprzedaży pozwala ustalić, w jakim stopniu poszczególne składniki sprzedaży wpłynęły na ogólną wartość sprzedaży, gdyż na przykład w przedsiębiorstwie przemysłowym oprócz sprzedaży produktów do wykonania planu sprzedaży zalicza się również sprzedaż materiałów, odpadów użytecznych, usług przemysłowych i innych składników. Szczególną uwagę należy jednak poświęcić sprzedaży produktów oraz ustaleniu udziału produktów w globalnej wartości sprzedaży. Przebieg wspomnianej oceny przychodów ze sprzedaży w przedsiębiorstwie przemysłowym można prześledzić na przykładzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>