Klasyfikacja kosztów

Koszty własne przedsiębiorstwa mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów, lecz najczęściej sprowadza się koszty do trzech zasadniczych układów:

– układu rodzajowego,

– układu funkcjonalnego (według miejsc powstania),

– układu kalkulacyjego.

Układy te charakteryzują koszty z punktu widzenia ewidencyjno-organizacyjnego. Na cele analizy gospodarczej i do celów sprawozdawczych grupuje się również koszty według układu analityczno-ekonomicznego. Układ rodzajowy kosztów określa, jakiego rodzaju koszty proste, czyli koszty obejmujące jednorodne składniki, ponosi przedsiębiorstwo. Koszty w układzie rodzajowym charakteryzują się tym, że obejmują całkowitą sumę kosztów danej kategorii w przedsiębiorstwie, bez względu na to, w jakim miejscu powstały i w jakim celu zostały poniesione. Układ ten umożliwia badanie i porównywanie struktury kosztów. W ramach układu rodzajowego można podzielić koszty na następujące grupy:

– zużycie materiałów i energii,

– usługi obce, np. remontowe, transportowe,

– podatki i opłaty, np. podatki od środków transportu, od nieruchomości, podatek YAT nie podlegający potrąceniu, podatek akcyzowy,opłaty skarbowe, opłaty za korzystanie ze środowiska,

– wynagrodzenie za pracę,

– narzuty na wynagrodzenia, np. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– świadczenia na rzecz pracowników, np. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, koszty posiłków regeneracyjnych, koszty bhp i ochrony zdrowia,

– amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– pozostałe koszty, np. koszty spowodowane likwidacją i sprzedażą środków trwałych, zapłata odszkodowań, koszty zaniechanej produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>