Metody planowania

Metody planowania, nazywane nieraz technikami planowania, są to sposoby ustalania wielkości i wskaźników zawartych w planach. W praktyce nie stosuje się jednej uniwersalnej metody planowania. W zależności od rodzaju planu, od zagadnień objętych planem oraz od branży i wielkości podmiotu gospodarczego sporządzającego plan, stosuje się różnorodne metody planowania.

Metoda bilansowa jest często stosowaną metodą służącą do uzgadniania zależnych od siebie wielkości planowych. Polega ona na zestawieniu w postaci bilansu przyszłego zapotrzebowania na dobra gospodarcze lub usługi i niezbędnych środków lub działań dla pokrycia tego zapotrzebowania oraz podjęciu koniecznych decyzji planistycznych w celu zrównoważenia porównywalnych wielkości. Metoda ta zapewnia powiązanie wszystkich procesów gospodarczych oraz przyczynia się do wykrycia rezerw lub ustalenia niedoborów. Znajduje ona zastosowanie na różnych szczeblach planowania, w różnych okresach oraz w stosunku do różnych wielkości planistycznych. Metodą bilansową można więc na przykład ustalać zapotrzebowanie i źródła jego pokrycia w odniesieniu do zasobów pracy, materiałów i surowców, zdolności produkcyjnej, zdolności przewozowej itp. Przykładem stosowania metody bilansowej może być zestawienie przedstawiające z jednej strony przewidywane przewozy towarów w okresie planowanym w to- nokilometrach, z drugiej zaś – liczbę środków transportowych o określonej nośności, w rozbiciu na własne i obce, potrzebne do wykonania tego zadania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>