Planowanie płac za prace

W planowaniu płac stosuje się odrębne metody w stosunku do tej grupy pracowników, której płaca zależna jest od nakładów pracy, inne metody – w odniesieniu do pracowników wynagradzanych za czas pracy. W pierwszym wypadku chodzi o płace za prace normowane i planowana wysokość płac zależy od wielkości produkcji oraz stawki za jednostkę produkcji, w drugim wypadku zaś planowana wysokość płac zależy od przepracowanego czasu przez wszystkich zatrudnionych i stawki za jednostkę czasu według tabeli płac.

Planowanie plac pracowników zatrudnionych przy pracach normowanych (akordowych) polega na dokonywaniu obliczeń dla poszczególnych grup pracowników i asortymentów produkcji. Płace zasadnicze pracowników zatrudnionych przy pracach normowanych można obliczać różnymi metodami, w zależności od rodzaju normy (norma wyrobu, norma czasu) oraz danych, jakie są do dyspozycji w planie.

Obliczając planowaną sumę wynagrodzeń robotników zatrudnionych przy pracach normowanych należy zwrócić uwagę na to, że jej wysokość zależy od wielkości produkcji, normy wyrobu i stawki. Na wysokość kwoty płac nie wpływa wielkość zatrudnienia i procent przekroczenia normy. Te dwa ostatnie czynniki mają wpływ na wysokość średniej płacy.

Planowanie płac za prace nienormowane dotyczy pracowników wynagradzanych według czasowych form płac. Wielkość planowanego wynagrodzenia jest sumą iloczynów planowanych robotnikogodzin dla poszczególnych grup pracowników przez planowaną średnią stawkę za robotnikogodzinę. Planowana kwota płac zasadniczych pracowników umysłowych jest odpowiednio iloczynem liczby pracownikomiesięcy i średniej miesięcznej płacy zasadniczej. Problemem jest obliczanie średnich stawek godzinowych lub miesięcznych obowiązujących w roku planowym, gdyż nie ma tu jednolitego, powszechnie obowiązującego wzorca. W obliczaniu tych stawek należy brać pod uwagę przewidywane podniesienie kwalifikacji pracowników, wzrost wydajności pracy, poziom inflacji, zmianę zakresu robót i inne czynniki mające wpływ na zmianę średnich stawek w stosunku do okresów ubiegłych.

Oprócz płac zasadniczych plan płac obejmuje również dopłaty i płace uzupełniające. Dopłaty planuje się wykorzystując dane dotyczące zatrudnienia przy pracach w warunkach szkodliwych dla zdrowia, pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych, przewidywanego stopnia przekroczenia norm przy akordzie progresywnym, współczynników premiowania i innych okoliczności przewidujących dodatki do płac. Planowanie płac uzupełniających wymaga informacji o wymiarze urlopów wypoczynkowych, przewidywanych urlopach okolicznościowych i zwolnieniach płatnych, deputatach itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>