Pojęcie, zadanie i rodzaje analizy

Pojęcie analizy ekonomicznej może być różnie definiowane, zależnie od tego, czy dotyczy ono teorii czy praktyki gospodarowania, oraz zakresu i sytuacji, z jaką wiążemy to wyrażenie. Mając na uwadze funkcję gospodarczą analizy, obejmującą działania praktyczne, przez analizę ekonomiczną rozumie się czynności badawcze dotyczące stanu ekonomicznego i działalności jednostki gospodarczej zmierzające do postawienia diagnozy charakteryzującej całość sytuacji ekonomicznej i społecznej badanej organizacji gospodarczej. Istotą analizy jest wszechstronne badanie zjawisk gospodarczych uwzględniające ich wzajemne powiązania i wykorzystujące wszystkie dostępne materiały źródłowe. Analiza ekonomiczna polega najczęściej na podziale badanego zjawiska na części składowe, badaniu związków między częściami oraz między poszczególnymi częściami a całością badanego zjawiska.

Podstawowym zadaniem analizy ekonomicznej jest ocena poziomu efektywności gospodarowania oraz stanu ekonomicznego jednostki gospodarczej i przygotowanie na tej podstawie informacji służących do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych przez zarządzających firmą. Wspomniane informacje opierają się zwykle na faktach wynikających z oceny: stanu finansowego firmy i poziomu kosztów, stopnia wykorzystania czynników rzeczowych i czynnika pracy, potencjalnych zagrożeń i punktów krytycznych oraz trudności firmy, pozycji firmy w środowisku gospodarczym, działalności konkurencji itp. Informacje te powinny również zawierać sformułowania dotyczące krótkookresowej prognozy kształtowania się najistotniejszych zjawisk gospodarczych oraz określenie skutków podejmowanych decyzji. Można wyodrębnić wiele rodzajów analizy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>