Rodzaje metod analizy ekonomicznej

Znajomość organizacji i etapów badań analitycznych nie wystarczy jeszcze do należytego poznania zjawisk ekonomicznych oraz ich wzajemnych współzależności. Dla właściwej i wnikliwej oceny całości powiązań przyczynowo-skutkowych należy prześledzić stan i rozwój poszczególnych elementów działalności jednostki gospodarczej. Do tego celu służą określone metody postępowania, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu analizy. Teoria i praktyka analizy ekonomicznej zna wiele metod postępowania, wśród których w badaniu procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie podstawową rolę pełnią metody szczegółowe. Metody szczegółowe analizy określają sposób postępowania z materiałami analitycznymi będącymi do dyspozycji, tryb badań zjawisk oraz ocenę przemiotu badania po to, by umożliwić wykrycie związków przyczynowo-skutkowych. Metody te dotyczą więc w zasadzie mechanizmu badań analitycznych. Do najczęściej stosowanych metod szczegółowych w analizie ekonomicznej przeprowadzanej w jednostce gospodarczej zaliczyć można metodę porównań, metodę odchyleń i metodę kolejnych podstawień, które omówimy w kolejnych punktach rozdziału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>