Ubezpieczenia gospodarcze

Przedmiotem ubezpieczeń gospodarczych jest – jak już o tym wspomniano – majątek i prawa majątkowe osób fizycznych i prawnych oraz dobra osobiste niemajątkowe, np. życie, zdrowie i zdolność do pracy osób fizycznych. W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, którym może być mienie lub dobro osobiste, rozróżnia się ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe.

Ubezpieczenia majątkowe zwane są również ubezpieczeniem od szkód, gdyż ich zadaniem jest wyrównywanie skutków zdarzeń losowych powodujących straty o charakterze majątkowym. Jest wiele ubezpieczeń majątkowych, spośród których omówimy najczęściej stosowane.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje szkody spowodowane w ubezpieczonym mieniu przez ogień, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek pojazdu powietrznego lub jego ładunku, huragan, powódź, grad, obsunięcie się ziemi, lawinę, szkody wodociągowe itp.

W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczający płaci składkę na ubezpieczenie podstawowe, które obejmuje zwykle szkody wywołane ogniem, uderzeniem pioruna, eksplozją, za asekurację zaś ryzyka dodatkowego, którego rodzaje muszą być w umowie ubezpieczeniowej wyszczególnione, płaci dodatkową składkę. Za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości mienia z powodu jego zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia.

Ubezpieczenie mienia przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem obejmuje szkody w mieniu będącym własnością ubezpieczającego lub znajdującym się w jego posiadaniu. Do tego mienia zalicza się zapasy, środki trwałe, przedmioty przyjmowane od osób trzecich w celu przetworzenia lub wykonania usługi, pieniądze, papiery wartościowe, metale szlachetne i inne. W umowie ubezpieczeniowej firmy asekuracyjne określają, w jaki sposób ubezpieczone mienie ma być chronione, np. określają liczbę zamków w pomieszczeniu, zabezpieczenie otworów okiennych, techniczną konstrukcję schowków i kas pancernych do przechowywania pieniędzy i papierów wartościowych. Ubezpieczenie środków pieniężnych i papierów wartościowych ograniczone jest zwykle do z góry określonej kwoty maksymalnej. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od rodzaju ubezpieczonego mienia oraz zagrożenia kradzieżą czy rabunkiem. Najwyższe składki stosuje się za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, fotograficznego, dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych, najtańsze zaś jest ubezpieczenie materiałów budowlanych, paliw, wyrobów metalowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>