Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe charakteryzują sytuację jednostki gospodarczej i pozwalają ocenić tę jednostkę w zakresie takich zagadnień, jak:

przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i z innych tytułów,

– koszty działalności firmy,

– wyniki finansowe,

– rentowność gospodarowania,

– gospodarka i sytuacja finansowa firmy.

Ocena obejmująca wspomniane obszary działalności finansowej ma podstawowe znaczenie dla całości analizy ekonomicznej, gdyż wpływ poszczególnych czynników i składników elementarnych rozpatrywanych w ramach tej oceny ma największe znaczenie dla uzyskania efektu końcowego pracy firmy, jakim jest wynik finansowy. Ranga analizy finansowej jest w gospodarce rynkowej niezwykle wysoka, gdyż analiza ta może być wielostronnie wykorzystana, głównie zaś do diagnozy standingu finansowego firmy, oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz do oparcia planowania przychodów i nakładów na zweryfikowanych przesłankach. Zmiany w systemie rachunkowości oraz dostosowanie w ostatnim okresie treści bilansu i rachunku wyników jednostek gospodarczych do wymagań międzynarodowych, pozwalają wykorzystać w analizie finansowej standardy krajów zachodnich, zwłaszcza zrzeszonych w Unii Europejskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>