Wskaźniki wykorzystania środków

W ramach oceny wykorzystania czynników i środków służących realizacji zadań gospodarczych przedsiębiorstw przeprowadza się głównie:

– analizę stanu maszyn i urządzeń, a w handlu również sieci handlowej oraz ich wykorzystania,

– analizę gospodarki materiałowej,

– analizę zatrudnienia i płac.

W analizie stanu i wykorzystania maszyn oraz urządzeń stosuje się różnego rodzaju mierniki, charakteryzujące na przykład wyposażenie przedsiębiorstwa w maszyny i urządzenia, stopień ich zużycia oraz wykorzystania i wiele innych. Wyposażenie przedsiębiorstwa w maszyny i inne środki techniczne charakteryzuje najogólniej wskaźnik wyposażenia technicznego, który otrzymuje się dzieląc wartość brutto maszyn i urządzeń przez liczbę robotników bezpośrednio produkcyjnych pracujących na najliczniejszej zmianie. Wskaźnik ten nabiera właściwego wyrazu przy badaniu jego wielkości za okres kilku lat, gdyż można wtedy ustalić dynamikę uzbrojenia robotnika w maszyny i urządzenia.

Wskaźnik zużycia maszyn i urządzeń, obliczany jako stosunek sumy ich umorzenia do ich wartości brutto, określa stopień zużycia tej grupy środków trwałych. Wzrost wskaźnika świadczy o postępującym zjawisku dekapitalizacji majątku trwałego.

Najprostszym wskaźnikiem obrazującym ogólnie wykorzystanie maszyn i urządzeń jest współczynnik czasu pracy, obliczany jako stosunek liczby maszynogodzin faktycznie przepracowanych (efektywnych) do liczby maszynogodzin nominalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>