Zasady ustalania wyniku finansowego – kontynuacja

Wynik na operacjach finansowych jest to różnica między sumą należnych przychodów z operacji finansowych a sumą kosztów tych operacji. Przychody z operacji finansowych obejmują na przykład przychody z tytułu udziałów w innych jednostkach i papierów wartościowych (dywidendy, odsetki), sprzedaży papierów wartościowych, odsetek od udzielonych pożyczek oraz za zwłokę w zapłacie, otrzymanego dyskonta itp. Na koszty operacji finansowych składają się: pokrycie strat w innych jednostkach, w których jednostka gospodarcza jest udziałowcem, wartość nabycia sprzedanych papierów wartościowych, odsetki od zaciągniętych pożyczek i płacone za zwłokę w zapłacie, odsetki oraz prowizje od kredytów bankowych i inne.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych jest różnicą między otrzymanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Jako straty i zyski nadzwyczajne traktuje się skutki finansowe zdarzeń powstających sporadycznie, niepowtarzalnie, nie związanych ze zwykłą działalnością podmiotu gospodarczego. Do tych zdarzeń zalicza się wypadki losowe (np. pożar, powódź, kradzież z włamaniem), zaniechanie określonego rodzaju produkcji, sprzedaż zorganizowanej części jednostki (np. oddziału produkcyjnego, ośrodka wczasowego), postępowanie układowe lub naprawcze i inne zdarzenia.

Wynik finansowy brutto, stanowiący sumę wyników na działalności operacyjnej, operacjach finansowych i operacjach nadzwyczajnych, nie jest wartością stojącą do wyłącznej dyspozycji jednostki gospodarczej. Wynik ten ulega pomniejszeniu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, do których zalicza się podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia, np. obowiązkowe wpłaty z zysku na rzecz budżetu państwa z przedsiębiorstw państwowych oraz spółek skarbu państwa. Po uwzględnieniu wspomnianych obciążeń doprowadza się wynik finansowy brutto do wyniku finansowego netto stanowiącego zysk lub stratę jednostki gospodarczej, co przedstawia rys. 3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>