Zbiorcze grupy środków trwałych

środki trwałe zapewniające odpowiednie warunki dla procesów produkcyjnych i ochraniające te procesy oraz umożliwiające działalność nieprodukcyjną, obejmujące grunty, budynki i budowle:

– środki trwałe oddziałujące bezpośrednio na proces gospodarczy, do których zalicza się z reguły maszyny, urządzenia i wyposażenie techniczne, aparaty oraz narzędzia:

– środki trwałe umożliwiające przemieszczenie rzeczowych składników majątku oraz osób, którymi są środki i urządzenia transportowe.

Omawiana klasyfikacja rodzajowa środków trwałych wyodrębnia dziewięć (od 0 do 8) zasadniczych grup środków trwałych:

– grupę 0 – grunty i melioracje szczegółowe – obejmującą między innymi grunty użytkowane rolniczo, grunty pod lasami, tereny osiedlowe, budowle wodnomelioracyjne, stawy rybne:

– grupę 1 – budynki, np. hale produkcyjne, dworce, magazyny, budynki handlowe, budynki szkolne, budynki mieszkalne:

– grupę 2 – budowle – obejmującą na przykład bunkry, silosy, chłodnie kominowe, zbiorniki podziemne, rurociągi, drogi kolejowe, linie energetyczne, boiska sportowe, kominy przemysłowe:

– grupę 3 – kotły i maszyny energetyczne, do których zalicza się między innymi kotły grzejne, kotły parowe, turbiny, silniki spalinowe i elektryczne, turbozespoły:

– grupę 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – obejmującą na przykład tokarki, frezarki, piły, młoty i kuźniarki, piece przemysłowe, aparaty do spawania, zespoły komputerowe:

– grupę 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe – czyli maszyny, urządzenia i aparaty specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych gałęziach i branżach wytwórczości, np. maszyny i aparatura przemysłu chemicznego, maszyny górnicze, urządzenia hutnicze, maszyny drukarskie, maszyny przędzalnicze, maszyny rolnicze, maszyny budowlane, przy czym o zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy i rodzaju decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie:

– grupę 6 – urządzenia techniczne – obejmującą na przykład zbiorniki naziemne, rozdzielnie i stacje transformatorowe, aparaturę radiową nadawczą i odbiorczą, łącznice telefoniczne, dźwigi, przenośniki, suwnice, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia przeciwpożarowe:

– grupę 7 – środki transportowe – zawierającą na przykład tabor kolejowy i tramwajowy, samochody, autobusy, ciągniki, tabor konny, wózki jezdniowe, statki, samoloty:

– grupę 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, do których zalicza się na przykład narzędzia i przyrządy pomiarowe, aparaty i sprzęt laboratoryjny, aparaty medyczne, maszyny do pisania, wyposażenie kin i teatrów, kioski, domki kempingowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>