Zgromadzenie kapitału własnego w spółce akcyjnej

Podobnie podmiot gospodarczy stale płaci swym pracownikom z pewnym opóźnieniem w stosunku do czasu wykonania pracy, co wynika z konieczności obliczenia kart pracy, czasu przepracowanego, wielkości premii i innych danych oraz sporządzenia listy płac. Należność pracowników za liczbę dni opóźnienia wypłaty od dnia wykonania pracy do chwili wypłacenia wynagrodzenia stanowi zobowiązanie i jest wykorzystane na sfinansowanie działalności gospodarczej. Również składki na ubezpieczenie społeczne, niektóre podatki i inne zobowiązania są płacone z opóźnieniem w stosunku do terminu zarachowania.

Pozyskiwanie kapitału może przebiegać w różny sposób i dotyczyć rozmaitych źródeł. Przy zawiązywaniu firmy źródłem pozyskiwania kapitału własnego właściciela lub współwłaścicieli mogą być ich oszczędności, spadek, darowizna i inne źródła, kapitału obcego zaś – kredyty i pożyczki. Specyficzną formą pozyskiwania kapitału własnego jest emisja i sprzedaż akcji w spółkach akcyjnych oraz obligacji (kapitał obcy) w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych. Zgromadzenie kapitału własnego w spółce akcyjnej może następować w dwóch formach:

– w drodze wykupienia wszystkich akcji przez założycieli spółki samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami,

– przez publiczną subskrypcję za pomocą ogłoszeń w prasie.

W drugim wypadku należy ogłosić w prasie statut spółki akcyjnej oraz miejsce subskrypcji, jej termin otwarcia i zamknięcia, liczbę i rodzaj akcji zaoferowanych do sprzedaży, a także inne postanowienia przewidziane w kodeksie handlowym.

Przez emisję obligacji emitent zaciąga pożyczkę u kupującego obligację i zobowiązuje się do zapłacenia kwoty w niej określonej wraz z odsetkami w ustalonych terminach. Emisja obligacji może przebiegać w formie publicznej subskrypcji lub na podstawie oferty skierowanej do konkretnych adresatów. Emitentem obligacji mogą być różne podmioty gospodarcze, a więc przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie i inne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>