Zwiększenie grup asortymentowych produktów

Wycofywanie z rynku produktów, które weszły w fazę starzenia się, i wprowadzenie na rynek produktów nowych wymaga zmian w strukturze asortymentowej. Zmiany te, przeprowadzane zwykle z punktu widzenia wytwórcy, muszą uwzględniać przede wszystkim potrzeby rynku, jednak pogodzenie wspólnych interesów producenta i nabywcy jest często dość trudne. Zmiana struktury asortymentowej powodująca pogłębienie asortymentu, czyli zróżnicowanie pionowe produktów, może przedsiębiorstwu produkcyjnemu przynieść istotne korzyści. Może to być zwiększenie ogólnej wielkości sprzedaży dzięki zaoferowaniu nabywcom większego zakresu produktów, możliwość zwiększenia sprzedaży jednego produktu, kiedy inny produkt jest wycofywany z rynku, lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnej itp. Pogłębianie asortymentu musi wiązać się ściśle z segmentacją rynku i ma sens tylko wtedy, kiedy poszczególne odmiany produktu adresowane są do określonych segmentów. Jeżeli nie można wprowadzić zróżnicowania segmentowego, zwiększanie głębokości asortymentu przeznaczonego dla tego samego segmentu może spowodować, że produkty danego wytwórcy będą dla siebie samych konkurencyjne, co sprawi, że wzrost sprzedaży jednej odmiany pociągnie za sobą spadek sprzedaży innej odmiany produktu. Jest to dla producenta w sumie niekorzystne, gdyż w takim wypadku środki wydane na pogłębienie asortymentu zostaną zużyte niepotrzebnie.

Zwiększenie grup asortymentowych produktów, czyli rozszerzenie asortymentu polegające na zróżnicowaniu poziomym produktów, zależy w większej mierze niż pogłębienie asortymentu od samej jednostki gospodarczej wytwarzającej produkty. Staje się to bardziej wyraźne zwłaszcza wtedy, kiedy produkty znacznie się od siebie różnią. Wprowadzając nowe produkty, różniące się od dotychczasowych, przedsiębiorstwo często musi stosować inne maszyny i urządzenia, korzystać z nieznanych dotąd surowców i materiałów, zatrudniać pracowników o nowych kwalifikacjach, analizować nowe segmenty rynku. Korzystna na ogół dla producenta jest sytuacja, jeżeli w wyniku zwiększenia szerokości asortymentu uzyska lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnej lub wykorzystanie wolnego potencjału ludzkiego, wypełni lukę na rynku itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>