Koordynacja gromadzenia informacji

Przy rozpatrywaniu istoty i organizacji planowania w ostatnich kilku latach pojawia się często problem: controlling a planowanie. Pojęcie controllingu pochodzące z języka angielskiego oznacza – według praktyki stosowanej w przedsiębiorstwach USA – nie tylko kontrolę, badanie czy rewizję, co sugeruje brzmienie tego sformułowania, lecz ma ono dużo szersze znaczenie. Controlling obejmuje całość zagadnień składających się na planowanie, nadzorowanie i kontrolę działalności gospodarczej oraz na zasilanie informacyjne przedsiębiorstwa. W tych obszarach działalności controlling spełnia głównie funkcję koordynacyjną.

Koordynacja gromadzenia informacji na temat obecnych i przyszłych procesów gospodarczych w jednostce organizacyjnej, w aspekcie spełniania jej celów i stosowanych środków, oraz przekazywanie informacji właściwym komórkom ma podstawowe znaczenie w procesie planowania w przedsiębiorstwie. Informacje te stanowią bowiem podstawowe źródło ustalenia wielkości planowych.

Związek koordynacyjnej roli controllingu z samym procesem planowania wyraża się na przykład w łączeniu planowania taktycznego z operatywnym i wykrywaniu oraz eliminowaniu zauważonych rozbieżności w tym zakresie, wiązaniu planów odcinkowych w jedną całość i usuwaniu sprzeczności, jakie tu mogą wystąpić. Rola koordynacyjna w planowaniu polega również na zharmonizowaniu planowania rzeczowego z finansowym oraz kontroli wykonywania planów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>