Organizacja planowania

Decyzje dotyczące opracowania planów, a zwłaszcza ich rodzaju, zakresu, okresu obowiązywania oraz szczegółowości, podejmuje samodzielnie jednostka gospodarcza. Plany służą bowiem głównie potrze- bom własnym podmiotu gospodarczego w zakresie zarządzania, chociaż często informacje zawarte w planach mogą być wymagane przez banki jako podstawa oceny zdolności kredytowej lub mogą być przedstawiane na życzenie innym instytucjom czy współpracującym jednostkom gospodarczym.

Organizacja planowania zależy przede wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju działalności. Prawidłowa organizacja prac planistycznych polega głównie na ustaleniu: podstawy sporządzenia planu, kolejności wykonywania poszczególnych czynności planistycznych i poszczególnych planów odcinkowych, zespołów lub komórek organizacyjnych opracowujących plany oraz narzędzi i technik planistycznych.

Podstawą sporządzenia planu jednostki gospodarczej jest rozeznanie popytu na wyroby, usługi lub towary stanowiące istotę jej działalności. Zapotrzebowanie to wymaga konfrontacji z możliwościami produkcyjnymi lub obrotu firmy sporządzającej plan.

W kolejności sporządzania planu wyróżnić można dwa etapy: pierwszy to prace przygotowawcze do opracowania planu, drugi – to właściwe sporządzenie planu. Etap przygotowawczy ma istotne znaczenie dla trafności ustalenia zadań i zasobów objętych planem. W etapie tym przeprowadza się wiele analiz i badań technicznych i ekonomicznych. Należy przede wszystkim przeprowadzić badania marketingowe w celu ustalenia chłonności rynku na poszczególne wyroby lub usługi, jakie jednostka gospodarcza może wytworzyć, wymagań jakościowych wyrobów, terminów podaży wynikających z zapotrzebowania rynku, możliwości terminowego i po dogodnej cenie nabycia surowców i materiałów itp. W drugim etapie należy ustalić porządek opracowania poszczególnych odcinków planu, który zależy od logicznych powiązań między tymi odcinkami i wynika często z technicznych zależności procesu gospodarczego. Nie można na przykład ustalić wielkości zużycia surowców i materiałów podstawowych, nie znając przedtem wielkości planowanej produkcji lub określić wysokości kosztów bez znajomości zużycia wszystkich rzeczowych czynników produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>