Planowanie finansowe – dalszy opis

Ustalenie planowanych przychodów następuje na podstawie planowanej sprzedaży produktów i usług (głównie w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych) oraz planowanej sprzedaży towarów (w handlu). Ponadto planowany przychód obejmuje przewidywane przychody z operacji finansowych (np. odsetki od udzielonych pożyczek, dochód z tytułu udziałów w innych jednostkach gospodarczych) oraz inne dochody. Koszty ustala się wykorzystując takie plany odcinkowe, jak plan zaopatrzenia (zużycie surowców i materiałów), planowane odpisy amortyzacyjne, plan zatrudnienia i płac (wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia) oraz preliminarze innych nakładów (np. koszty utrzymania zarządu firmy).

Podstawową częścią planu finansowego, ujmującą syntetycznie najważniejsze jego składniki, jest zestawienie przychodów i kosztów, które przedstawia tabela 8. Zestawienie to przejrzyście pokazuje elementy kształtujące wynik finansowy działalności jednostki gospodarczej i pozwala na bezpośrednie ustalenie wyniku brutto i wyniku netto.

Plan powinien zakładać nadwyżkę ogólnych przychodów nad kosztami, co oznacza osiągnięcie zysku netto. Plan może przewidywać na przykład wykorzystanie nadwyżki na powiększenie funduszu przedsiębiorstwa przeznaczonego na inwestycje i przyrost zapasów, na premie i nagrody dla pracowników lub na inne cele w przedsiębiorstwach państwowych. W spółkach zysk przeznaczony może być na powiększenie kapitału zapasowego lub rezerwowego bądź na wypłatę dla wspólników. Zasady podziału zysku zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale omawiającym wynik finansowy i jego podział.

Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach przewiduje się sporadycznie stratę, to uzupełnienie niedoboru może być pokryte z dotacji podmiotowej lub z funduszu przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach państwowych, z funduszu zasobowego w spółdzielniach, a z kapitału zapasowego lub rezerwowego w spółkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>