Ocena dynamiki sprzedaży

Jak już wspomniano, przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu oraz w trakcie jego wykorzystywania bank ocenia, czy efektywność gospodarowania i stan majątkowy kredytobiorcy zapewniają wypłacalność gwarantującą zwrot kredytu z odsetkami w umownych terminach spłaty. Badanie zdolności podmiotu gospodarczego do zaciągania zobowiązań odbywa się zwykle na podstawie różnych danych o wynikach gospodarczych i sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej oraz ich wzajemnych relacji wyrażonych we wskaźnikach umożliwiających syntetyczną ocenę standingu finansowego. Nie ma jednego wzorcowego trybu postępowania w ocenie jednostki gospodarczej ani z góry określonej liczby wskaźników i dlatego poszczególne banki mogą stosować różne mierniki do analizy ekonomicznej podmiotów gospodarczych w zakresie zdolności samofinansowania i możliwości płatniczych na cele kredytowania.

Ogólną sytuację gospodarczą firmy można określić oceniając dynamikę sprzedaży produktów, usług, towarów w cenach doprowadzonych do porównywalności w kilku kolejnych okresach, rentowność sprzedaży i udział kapitału własnego w finansowaniu firmy.

Ocena dynamiki sprzedaży polega na ustaleniu stopnia jej wzrostu lub spadku w badanych okresach. Do tego celu stosowane są najczęściej takie miary, jak przyrost względny lub indeksy dynamiki, znane już z nauczania statystyki.

Wysoki stopień finansowania majątku podmiotu gospodarczego kapitałem własnym banki traktują jako przejaw dobrej kondycji finansowej firmy. Kapitał ten nie wymaga bowiem zwrotu, podnosi więc bezpieczeństwo funkcjonowania firmy oraz nie powoduje obciążenia kosztów jej działalności odsetkami. Nie zawsze jednak dążenie za wszelką cenę do maksymalnego finansowania działalności gospodarczej jednostki kapitałem własnym jest korzystne dla jej właścicieli. Jeżeli korzyści osiągane z zastosowania kapitałów obcych w działalności przedsiębiorstwa przewyższają koszty ich uzyskania i ryzyko z tym związane, to wyższy udział kapitału obcego jest pożyteczny.

Następna grupa wskaźników bardziej szczegółowo obrazuje sytuację finansową podmiotu gospodarczego interesującą kredytodawcę. Posługując się tymi wskaźnikami bank może ocenić na przykład zdolność firmy do wywiązywania się z bieżących zobowiązań, stopień zapewnienia spłaty kredytu, zdolność majątku firmy do tworzenia zysku i inne przejawy kondycji finansowej. Najczęściej stosowane z tych mierników zostaną tu przedstawione.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>