Metoda analizy sieciowej

W metodzie simpleks pierwszy krok polega na znalezieniu podstawowego rozwiązania dopuszczalnego i sprawdzeniu, czy jest ono rozwiązaniem optymalnym. Jeżeli to pierwsze rozwiązanie nie jest optymalne, na jego podstawie oblicza się następne rozwiązanie dopuszczalne i sprawdza się jego zasadność. Obliczenia te powtarzane są tak długo, aż zostanie znalezione rozwiązanie optymalne w danych warunkach.

Metoda analizy sieciowej (metoda sieciowa) pozwala zorganizować czynności w ten sposób, aby nakład czasu i środków był jak najmniejszy. Metoda ta oddaje duże usługi w planowaniu przedsięwzięć jednostkowych, zwłaszcza w przygotowaniu produkcji nowych wyrobów, programowaniu inwestycji, planowaniu remontów, modernizacji produkcji jednostkowej oraz w pracach budowlano-montażowych.

Metoda analizy sieciowej występuje w kilku odmianach znanych jako: CPA (Critical Path Analysis – analiza drogi krytycznej), CPM (Critical Path Method – metoda drogi krytycznej), LESS (Least Cost Estimating and Sheduling – planowanie i określenie minimalnych kosztów), RAMPS (Resources Allocation and Multi-Project Sheduling – planowanie wielu przedsięwzięć i podziału zasobów) oraz najczęściej stosowana i najbardziej znana metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique – technika oceny i kontroli planu).

Wspólną, charakterystyczną cechą wszystkich odmian metody analizy sieciowej jest graficzna technika przedstawiania planowanych przedsięwzięć w postaci sieci powiązań (wykresu zależności poszczególnych czynności), która zilustrowana zostanie na przykładzie metody PERT. Dla graficznego przedstawienia planowanych przedsięwzięć stosuje się w zasadzie dwa rodzaje symboli: koło – do oznaczenia zdarzenia oraz strzałkę – do oznaczenia czynności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>