Organizacja i etapy prac analitycznych

Warunkiem należytego spełnienia zadań stawianych analizie ekonomicznej jest przede wszystkim dysponowanie właściwymi i pełnymi informacjami o przedmiocie badań oraz odpowiedni poziom organizacji prac analitycznych. Organizacja tych prac zależy od tematyki badań, rodzaju analizy oraz charakteru jednostki gospodarczej, której działalność podlega analizie. Analiza ekonomiczna wymaga zazwyczaj znacznego nakładu pracy personelu o bardzo wysokich kwalifikacjach, gdyż jakość analizy zależy w bardzo dużym stopniu od odpowiedniego doboru jej wykonawców i zapewnienia sprawnego kierownictwa.

W większych jednostkach prowadzących działalność gospodarczą są wyodrębnione komórki organizacyjne grupujące specjalistów zajmujących się przeprowadzaniem głównie analiz okresowych i kompleksowych. Często w praktyce badania związane z analizami doraźnymi i odcinkowymi przeprowadzane są przez pracowników komórek organizacyjnych, których dotyczą. Tu jednak powstaje kwestia, czy prowadzenie analiz odcinkowych przez komórki i osoby odpowiedzialne za dany odcinek działalności gwarantuje w dostatecznym stopniu pełny obiektywizm, który w analizie jest sprawą podstawową.

Przedsiębiorstwa mogą korzystać również w opracowywaniu analiz z usług analitycznych lub z pomocy merytorycznej wyspecjalizowanych firm consultingowych, które zajmują się doradztwem w sprawach ekonomicznych i finansowych. Analizy mogą wykonywać też osoby fizyczne spoza analizowanej jednostki gospodarczej, które mają odpowiednie ku temu kwalifikacje i są uprawnione do działalności zawodowej w zakresie analiz ekonomicznych.

Bardzo istotnym elementem organizacji prac analitycznych jest podział tych prac na etapy. W całości prac analitycznych wyodrębnia się trzy etapy: czynności przygotowawcze, przeprowadzenie badań i opracowanie wniosków wynikających z analizy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>