Plan działania i dane finansowe firmy

Prezentacja otoczenia firmy zawiera analizę rynku i analizę konkurencji oraz strategię marketingową, charakterystykę głównego rynku, określenie konkurencji, jej zasięgu i zagrożeń występujących ze strony konkurentów, porównanie własnego wyrobu z wyrobami konkurencyjnymi, omówienie organizacji dystrybucji towarów, strategii w zakresie cen, serwisu naprawczego i systemu gwarancji, opis stosowanych środków i zakresu reklamy oraz utrzymywania więzi z konsumentem.

Pierwszy rodzaj informacji to także charakterystyka zarządu i stosunków własnościowych firmy, opis doświadczeń zawodowych osób zarządzających firmą, życiorysy tych osób, ich wyniki menedżerskie oraz rola w zespole, skład rady nadzorczej, wykaz i charakterystyka doradców firmy, wyszczególnienie współwłaścicieli firmy, sposób podziału własności i jej rodzaj (akcje, udziały, pożyczki itp.).

Drugi rodzaj informacji obejmuje przede wszystkim plan działania i dane finansowe. Pierwsza grupa informacji w tym zakresie to opis procesu produkcji i usług oraz organizacji handlu, charakterystyka przebiegu procesu produkcyjnego, wykorzystania wyposażenia i urządzeń produkcyjnych, stosowanych surowców i materiałów, wpływu procesu wytwórczego na środowisko naturalne, planowanej wymiany wyposażenia (plan inwestycji) oraz konserwacji i renowacji urządzeń.

Druga grupa informacji dotyczy zatrudnienia pracowników i zawiera opis obecnego i planowanego zatrudnienia w różnych przekrojach, systemów wynagrodzenia pracowników, trybu i kosztów szkolenia, sposobu naboru i oceny kadr.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>