Podział zysku cz. II

W przedstawionym podziale wyodrębnić można udział w zysku budżetu państwa, podmiotu gospodarczego i właściciela. Najbardziej znaczącym udziałem budżetu państwa w zysku podmiotu gospodarczego jest podatek dochodowy od osób prawnych. Wyrazem partycypowania podmiotu gospodarczego w zysku jest:

– przeznaczenie części zysku na fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych,

– zasilanie funduszu świadczeń socjalnych,

– zwiększenie z zysku funduszu zasobowego w spółdzielniach,

– powiększenie kapitałów zapasowego i rezerwowego w spółkach,

– wyodrębnienie z części zysku kwot przeznaczonych na premie i nagrody dla pracowników.

– Udział właścicieli podmiotu gospodarczego w zysku wyraża się:

– w odprowadzeniu do budżetu państwa wpłaty z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Pań stwa, gdyż tytułem tych wpłat jest użytkowanie przez przedsiębiorstwo majątku będącego własnością skarbu państwa,

– w wypłatach części zysku udziałowcom lub wspólnikom w spółkach oraz członkom spółdzielni,

– w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom w spółkach akcyjnych,

– w przeznaczeniu części zysku na powiększenie kapitału udziałowego w spółkach lub funduszu udziałowego w spółdzielni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>