Podział zysku

Jak już wspomniano, zysk brutto podlega obowiązkowym zmniejszeniom i po ich uwzględnieniu powstaje zysk netto. Obowiązkowe obciążenia zysku brutto zależą od formy prawnej jednostki gospodarczej i obejmują:

– podatek dochodowy od osób prawnych we wszystkich jednostkach gospodarczych, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy są od niego zwolnione,

– wpłaty z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach Skarbu Państwa, które to wpłaty np. w 1997 r. wynosiły 15% zysku po zapłaceniu podatku dochodowego,

– ewentualne inne obowiązkowe odpisy z zysku według obowiązujących przepisów.

Zysk netto pozostający po dokonaniu wymienionych odpisów obligatoryjnych podlega podziałowi według samodzielnej decyzji organów jednostki gospodarczej lub ich właścicieli i obowiązujących w tej mierze przepisów. Zysk netto może być przeznaczony na:

– premie i nagrody dla pracowników,

– zasilenie funduszu świadczeń socjalnych,

– fundusz przedsiębiorstwa, przeznaczony głównie na rozwój działalności jednostki gospodarczej, a więc na cele inwestycyjne, na przyrost zapasu, finansowanie postępu techniczno-ekonomicznego itp., tworzony w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych,

– fundusz zasobowy w spółdzielniach, przeznaczony na finansowanie rozwoju spółdzielni i na pokrycie ewentualnych strat,

– wypłaty części zysku udziałowcom lub wspólnikom w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych i jawnych lub członkom spółdzielni,

– wypłatę dywidendy akcjonariuszom w spółkach akcyjnych,

– powiększenie kapitału udziałowego właścicieli w spółkach: z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej i jawnej oraz funduszu udziałowego w spółdzielniach,

– powiększenie kapitałów zapasowego i rezerwowego w spółkach, z zastrzeżeniem, że spółki akcyjne mają obowiązek przeznaczenia 8% zysku netto na tworzenie kapitału zapasowego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej trzeciej części kapitału akcyjnego,

– różne inne cele, np. darowizny na cele społecznie użyteczne, naukowe i oświatowe, religijne, ochrony środowiska i inne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>