Rodzaje ubezpieczeń gospodarczych

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC) przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy ubezpieczonego. Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną, czyli wynikającą z postanowień kodeksu cywilnego, ubezpieczonego za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim, które to szkody ubezpieczony zobowiązany jest naprawić. Szkody te, związane z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności lub posiadanym mieniem, pokrywa w ramach ubezpieczenia OC towarzystwo ubezpieczeniowe. Najbardziej popularną formą tego rodzaju ubezpieczenia jest ubezpieczenie OC właścicieli pojazdów mechanicznych, przewoźników i armatorów jednostek pływających. Specyficzną formą ubezpieczenia OC jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wady produktu. Pojawiło się ono przed około 20 laty w związku z wydaniem w niektórych krajach uprzemysłowionych surowych przepisów o zabezpieczeniu konsumentów i innych odbiorców przed skutkami nieszczęśliwych wypadków (obrażenia cielesne i szkody majątkowe) wynikłych wskutek wad lub złej jakości dostarczonych produktów. Wśród pozostałych rodzajów ubezpieczeń gospodarczych można wymienić:

– ubezpieczenie finansowe, np. ubezpieczenie kredytów, spłat ratalnych, leasingu, chroniące przedsiębiorców przed niewypłacalnością ich kontrahentów,

– ubezpieczenie ryzyka zakłócenia przebiegu produkcji, które chroni przedsiębiorstwo przed stratami związanymi z przerwami w produkcji w następstwie takich zdarzeń losowych, jak powódź, huragan, uderzenie pioruna, nadmierne opady atmosferyczne itp.:

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, a zwłaszcza sprzętu komputerowego, biurowego, łączności i aparatury medycznej i przemysłowej, obejmujące nie tylko szkody w samym sprzęcie, lecz również ubezpieczenie nośników danych, które obejmuje uszkodzenia dysków, dyskietek, taśm magnetycznych i utratę informacji na nich zapisanych.

Ubezpieczenia osobowe podobne są swoim zakresem do ubezpieczeń społecznych omówionych w poprzednim punkcie. Różnica między nimi polega głównie na tym, że ubezpieczenia osobowe nie wynikają bezpośrednio ze stosunku pracy i obejmują szerszy zakres ubezpieczeń, a nie tylko podstawowe świadczenia. Zadaniem ubezpieczeń osobowych jest zapewnienie otrzymania jednorazowych lub okresowych świadczeń w razie śmierci, utraty zdrowia, kalectwa lub utraty zdolności do pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>