Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie rentowe

Do najczęściej spotykanych ubezpieczeń osobowych należą trzy, niżej przedstawione, rodzaje ubezpieczeń. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego zakres zależnie od umowy może być bardzo różny, obejmuje zazwyczaj świadczenia wypłacane w razie czasowej lub trwałej niezdolności do pracy ubezpieczonego, a także jego śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W ramach tego ubezpieczenia może również –jeżeli to przewiduje umowa – nastąpić rekompensata kosztów leczenia, kosztów protez, wózka inwalidzkiego itp. Umowa ubezpieczenia z towarzystwem asekuracyjnym może być zawarta przez zakład pracy, np. ubezpieczenie członków straży pożarnej czy sportowców, lub indywidualnie przez ubezpieczonego.

Ubezpieczenie na życie może mieć charakter grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie lub ubezpieczenia jednostkowego na życie. W pierwszym wypadku zakład pracy zawiera z zakładem ubezpieczeń dobrowolną umowę, zgodnie z którą ubezpieczeniem objęty jest pracownik i jego najbliższa rodzina na wypadek śmierci. W razie śmierci pracownika osoba uprawniona, a w razie zgonu członka rodziny – pracownik, otrzymują określoną sumę ubezpieczeniową. W ubezpieczeniu jednostkowym zawiera się z ubezpieczycielem umowę indywidualnie. Według tej umowy suma ubezpieczeniowa zostanie wypłacona ubezpieczonemu w wypadku osiągnięcia określonego wieku lub wskazanej przez niego osobie – w razie jego śmierci.

Ubezpieczenie rentowe polega na tym, że ubezpieczony opłacający składki otrzymuje – po osiągnięciu określonego w umowie wieku – rentę w ustalonej wysokości. To ubezpieczenie jest często pomyślane jako uzupełnienie świadczeń emerytalnych z ubezpieczenia społecznego.

Ze względu na sposób powstania ubezpieczenia rozróżnia się -jak już wspomniano – ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia dobrowolne. Ubezpieczenia obowiązkowe, zwane również ustawowymi lub pozaumownymi, muszą być zawierane z mocy prawa. O wprowadzeniu ubezpieczeń obowiązkowych decydują względy społeczne. Zakres ubezpieczeń obowiązkowych uległ w ostatnich kilku latach ograniczeniu. Do ubezpieczeń obowiązkowych należą: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Do ubezpieczeń obowiązkowych należy również ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenia dobrowolne powstają przez zawarcie umowy ubezpieczenia według uznania ubezpieczającego i jego suwerennej decyzji. Należy do nich zdecydowana większość ubezpieczeń gospodarczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>