Zasady ustalania wyniku finansowego

Podstawowym miernikiem oceny działalności podmiotu gospodarczego jest wynik finansowy, gdyż miernik ten odzwierciedla w sposób całościowy osiągnięte efekty i poniesione nakłady, przy czym dodatni wynik finansowy jest zyskiem, a ujemny – stratą przedsiębiorstwa. Dążeniem każdej jednostki prowadzącej działalność gospodarczą jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego, ujemny wynik finansowy na dłuższą metę prowadzi bowiem do upadłości firmy. Na wynik finansowy brutto jednostki gospodarczej składają się:

– wynik działalności operacyjnej,

– wynik na operacjach finansowych,

– wynik na operacjach nadzwyczajnych.

Wynik działalności operacyjnej obejmuje:

– wynik na sprzedaży, stanowiący różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku obrotowego bez podatku od towarów i usług (VAT) a wartością sprzedanych składników wycenionych według kosztu wytworzenia (lub ceny nabycia) powiększoną o podatki obciążające sprzedawcę (np. podatek akcyzowy) oraz o koszty ogólne zarządu i koszty sprzedaży:

– wynik na pozostałej działalności operacyjnej, nie związany ze zwykłą działalnością gospodarczą jednostki organizacyjnej, stanowiący różnicę między sumą zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych (np. sprzedaż majątku trwałego, otrzymane odszkodowania, odpisanie zobowiązań przedawnionych, dotacje) a sumą pozostałych kosztów operacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>